Juliol 15, 2024
Portal de Transparència

1) Informació comptable i pressupostària (6)

37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.
- Pressupostos municipals
- Execució dels pressupostos municipals 2022
- Execució dels pressupostos municipals 2021
- Execució dels pressupostos municipals 2020
- Execució dels pressupostos municipals 2019
- Execució dels pressupostos municipals 2018
- Execució dels pressupostos municipals 2017

38. Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.

- Modificacions pressupost 2022
- Modificacions pressupost 2021
- Modificacions pressupost 2020
- Modificacions pressupost 2019
- Modificacions pressupost 2018
- Modificacions pressupost 2017

39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (Si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l'índex.
- Pressupostos municipals

S'especifica el pressupost de cada un dels ens en els punts referents als Patronats municipals, CEPH i IMVISA.

40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris/Drets reconeguts nets totals.
· Indicador 2017
· Indicador 2016

41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).
· Indicador 2017
· Indicador 2016

42. L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes a la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es):
Els comptes es remeten a la Plataforma:
- Plataforma del Tribunal de Comptes

2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (5)

43. Es publiquen els comptes anuals/compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultat economicopatrimonial, memòria, i liquidació del pressupost).
· Comptes anuals
· Liquidació del pressupost
· Execució del pressupost

44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris / Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap. I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).
· Indicador 2017
· Indicador 2016

45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.
- Periode mitjà de pagament

46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors.
- Informe situació del deute 2018
- Informe situació del deute 2017

47. Es publiquen els informes d'auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
És exactament la mateixa informació que es sol·licita a l'indicar 42, donat que des de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears et remeten a la:
- Plataforma del Tribunal de Comptes