Octubre 18, 2019
Portal de Transparència

1) Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública (6)

72. La web i/o al portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés aquest procediment administratiu
- Informació tràmit accés a la informació

73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/a informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.

74. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d'accés a la informació pública
- Transparència - Accés/consulta a documentació i/o expedient finalitzat
- Transparència - Accés/consulta a documentació i/o expedient en tràmit

75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, com ara una adreça de correu electrònic, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i contrasenya), que no necessitin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals
NO els permet

76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/da, o hi ha un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.
- Es pot fer el seguiment sempre i quan es tengui certificat digital, a través de la seu electrònica

77. Es facilita des de la web (o, si s'escau al portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació.
Es pot fer qualsevol queixa, suggeriment o consulta a través del formulari web Contacta habilitat a totes les pàgines de la web municipal.

2) Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública (3)

78. Es difon d'una manera senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.

79. Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.
- Unitat de Transparència

80. Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes:
- No s'ha rebut cap consulta en el que portam de 2017