Febrer 20, 2020

ajuntamentdaltvila

L'accés com a empleat públic a l'Ajuntament i els seus organismes autònoms s'aconsegueix després de superar el corresponent procés selectiu, sota els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com de publicitat de les convocatòries i de les seues bases, i transparència.

Les persones interessades poden accedir a tota la informació relacionada amb cada convocatòria i fer un seguiment de les puntuacions obtingudes a través de l'apartat “processos selectius” a la pàgina web municipal, sense necessitat de desplaçar-se personalment a les oficines municipals.

Durant el seu desenvolupament, es garantirà la imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, així com la independència i discrecionalitat tècnica en les seues actuacions.

El sistema d'accés als diferents llocs de treball reservats a personal funcionari ve establert en la Relació de Llocs de treball de Personal Funcionari (RPT) i s'hi determina quins llocs són d'entrada i els que són susceptibles de proveir mitjançant la lliure designació o concurs de mèrits.

Per al personal laboral, el conveni col·lectiu preveu la provisió de llocs de treball davant la creació d'un nou lloc o bé per a una vacant, així com la promoció professional i interna, per als quals es convocaran les oportunes proves de selecció.