Juliol 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 36/09

“Adquisició de 750 lots de Nadal per al personal de l´Ajuntament, personal funcionari, laboral i dels Patronats d´Esports, Música i  Mace”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: ENOTECUM PROFESIONAL, S.L.

Data: 28 de desembre de 2009
Import: vint mil cinc-cents cinquanta euros (20.550 €)
IVA: mil quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.438´50 €)
Preu Total: vint-i-un mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.988´50 €).

------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

Entitat: ENOTECUM PROFESIONAL,S.L.
- Data: 1 de desembre de 2009
- Import: vint mil cinc-cents cinquanta euros (20.550 €)
-IVA: mil quatre-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (1.438,50 €)
-Preu Total: vint-i-un mil nou-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (21.988,50 €).

Exp. Núm. 42/09

"ADQUISICIÓ DE TRES VEHICLES ADAPTATS PER A LA POLICIA LOCAL"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Entitat: MULTI AUTO PALMA, S.L.
Data: 10 de desembre 2009
Import: cinquanta-tres mil quatre-cents vint-i-nou euros (53.429 €)
I.V.A.:  vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (8.548´64 €)
Preu Total: seixanta-un mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.977´64 €)

--------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Entitat: MULTIAUTO PALMA, S.L.
Data: 18 de novembre de 2009
Import: cinquanta-tres mil quatre-cents vint-i-nou euros (53.429 €)
IVA: vuit mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb seixanta-quatre cèntims (8.548,64 €)
Preu total: seixanta-un mil nou-cents setanta-set euros amb seixanta-quatre cèntims (61.977,64 €)

Exp. Núm. 38/09

“Servicio de Retirada, traslado y depósito de vehículos de la vía pública en exclusión de clasificación”

Data difusió: 29 de gener 2009
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat:  ANTONIA ROSELLO ROIG
- Data: 25 de gener de 2010
- Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents euros (110.400 €)
-Preu Total: vuit-cents mil quatre-cents euros (800.400 €) pels dos anys de contracte, sent els preus unitaris els del plec de prescripcions tècniques particulars.

-----------------------------------------------------------------
Nota a 29 de desembre de 2009:
ADJUDICACIO PROVISIONAL

Entitat: ANTONIA ROSELLO ROIG.     
-   Data: 21 de desembre 2009
-  Import: sis-cents noranta mil euros (690.000 €)
-  I.V.A.:  cent deu mil quatre-cents euros (110.400 €)
-    Import total: vuit-cents-mil quatre-cents euros (800.400 €) pels dos anys de contracte, sent els preus unitaris els del plec de prescripcions tècniques particulars.

----------------------------------------------------------
Nota a 17 de desembre:
“La Mesa de proposta d´adjudicació provisional s´efectuarà el proper dilluns dia 21 de desembre de 2009 a les 9:30 hores.“

-----------------------------------------------------------
Nota a 10 de desembre de 2009: La Mesa d´obertura  de la proposició econòmica i oferta relativa als criteris d´adjudicació evaluables mitjançant xifres o porcentatges (sobre número 3), s´efectuarà el proper dilluns dia 14 de desembre de 2009 a les 10:00 hores.

Nota a 12 de novembre de 2009:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la cláusula 15 del plec de condicions administratives.

-----------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d´adjudicació
Termini presentació ofertes: fins el 18 de novembre de 2009

Enllaç a:
· Boib núm. 164 de 10 de novembre de 2009
· Plec tècnic
· Plec administratiu

Exp. Núm. 35/09

“Restauració dels parapets entre Sant Bernat i Santa Tecla”.

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: REFOART,S.L.
Data: 28 de desembre de 2009
Import: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (382.345,58 €) 
IVA: seixanta-un mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (61.175,29 €)
Preu Total: quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vint euros amb vuit-cents setanta-sis cèntims (443.520,876 €).

-----------------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: REFOART, S.L.
Data: 15 de desembre 2009
Import: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (382.345,58 €) 
I.V.A.:  seixanta-un mil cent setanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (61.175,29 €)
Import total: quatre-cents quaranta-tres mil cinc-cents vint euros amb vuit-cents setanta-sis cèntims (443.520,876 €).
Data difusió: 17/12/09

-------------------------------------------------------------
Nota a 10 de desembre de 2009:  La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2c) avaluables mitjançant xifres o porcentatges (sobre núm.3) s´efectuarà el proper dilluns dia 14 de desembre de 2009 a les 14:00 hores.

Nota a 12 de novembre de 2009:
La composició de la Mesa de Contractació figura a la clàusula 15 del plec de condicions administratives particulars.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins el 20 de novembre de 2009.
Enllaç: Boib 7 de novembre

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec de condicions
· Memòria
· Plànols
· Medicions i pressupost
· Seguretat i salut

Exp. Núm. 37/09

“Espectacle K@smos per a la nit del 4 de desembre de 2009”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: SAGARMANTA, S.L.
Data: 9 de novembre de 2009
Import: Quaranta-nou mil set-cents noranta-un euros (49.791 €)
IVA: Set mil nou-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (7.966,56 €)
Preu total: Cinquanta-set mil  set-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (57.757,56 €)

---------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: SAGARMANTA, S.L.
Import: Quaranta-nou mil set-cents noranta-un euros (49.791 €)
IVA: Set mil nou-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (7.966,56 €)
Preu total: Cinquanta-set mil  set-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (57.757,56 €)
Data: 30/10/2009