abril 18, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. núm. 30655/2020

Modificació núm. 3 del contracte de "Gestión de servicios públicos para la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos (fracción resto y orgánica), selectiva (vidrio, envase ligero, paper y cartón); así comp para la limpieza viaria y de playas del municipio de Ibiza."

Mitjançant el present es dona trasllat de l'acord que l'Ajuntament en Ple en data 25 de febrer de 2021, va adoptar el següent acord:
· ACORD EN PDF

Exp. Núm. 12003/2016

"Concurs d'idees en forma d'avantprojecte per a l'espai ubicat entre els carrers Bisbe Abad i La Sierra, Josep Zornoza Bernabeu, Fra Vicent Nicolau i Passeig Abel Matutes Juan de la Ciutat d'Eivissa - La Casa de la Música-".

Decret d'atorgament dels premis

Enllaç a:
· Decret en pdf

Llegeix més...

Exp. Núm. 2690/2017

Contractació del Servei de mediació de riscos i assegurances mitjançant la Central de Contractació de la FEMP.

Mitjançant la present es publica la resolució de l'adjudicació.

Enllaç a:
· Resolució en pdf

Exp. Núm. 16219/2016

Modificació 3 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data trenta de novembre de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

Expedient 16219/2016. Proposta d'acord per aprovar definitivament la modificació núm. 3 del contracte "serveis de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa

Llegeix més...

Exp. Núm. 17089/2015

Modificació 2 del contracte "Gestió del servei de regulació de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d'Eivissa".

Mitjançant la present es dona trasllat que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada amb data set de març de dos mil setze, va adoptar, el següent acord:

2n. Proposta d’acord per a l’aprovació de l’expedient de modificació-2 del contracte “servei de regulació de l’estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la ciutat d’Eivissa” entre l’Ajuntament d’Eivissa i l’empresa EYSA, consistent a modificar l’annex I i plecs de prescripcions tècniques (Expedient relacionat 17089/2015)

Llegeix més...

Exp. Núm. 16/13

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓ:
- Entitat:
ISLASFALTO, S.L.
- Data: 3 d'octubre de 2013
- Import: cent-dos mil euros (102.000 €)
- IVA: vint-i-un mil quatre-cents vint euros (21.420 €)
- Total: cent vint-i-tres mil quatre-cents vint euros (123.420 €)
Formalització contracte: 4 d'octubre de 2013