Enero 19, 2019

ajuntamentdaltvila

Anuncio de licitación instalaciones temporales en las playas de Ibiza

Se hace público que en fecha de 27 de marzo de 2018 se ha acordado por la alcaldía convocar licitación para el contrato de "Licitación contrato patrimonial. Autorizaciones y concesiones demaniales. Explotación de las instalaciones temporales en las playas del término municipal de Ibiza (Años 2018-2021) ", expediente 4723/2018.

Datos para la obtención de información: www.contrataciondelestado.es.
Plazo para presentación de ofertas: dentro de los quince días naturales siguientes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio en la plataforma de contratación pública del estado.
Fecha de publicación: 27 de marzo de 2018.

Ibiza, 27 de marzo de 2018.
LA CONCEJALA DELEGADA,
Montserrat García Cuenca.

Obert termini de sol·licituds d’ocupació de via pública al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018

Havent-se aprovat amb Decret de data 4 d’abril de 2018 (Decret 2018-1805), la modificació del plànol d’alineacions de les zones d'ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració situats al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018, deixant sense efecte els aprovats anteriorment, queda exposat al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.eivissa.es i a la seu electrònica, http://eivissa.sedelectronica.es

Es comunica que els establiments de restauració interessats en obtenir llicència d’ocupació de via pública per a l’any 2018 a les zones del plànol d’alineacions aprovat, hauran de sol·licitar de conformitat al model específic normalitzat (Instància M-075), juntament amb la justificació de compliment dels criteris tipològics i d’ús del mobiliari (annex a la instància).

Enllaç a:
· Decret en pdf
· Plànol OVP
· Sol·licitud M-075