Julio 22, 2018

ajuntamentdaltvila

Obert termini de sol·licituds d’ocupació de via pública al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018

Havent-se aprovat amb Decret de data 4 d’abril de 2018 (Decret 2018-1805), la modificació del plànol d’alineacions de les zones d'ocupació de la via pública per part dels establiments de restauració situats al Passeig de Vara de Rey, plaça des Parc i el seu entorn per a l’any 2018, deixant sense efecte els aprovats anteriorment, queda exposat al públic, a la pàgina web de l’Ajuntament http://www.eivissa.es i a la seu electrònica, http://eivissa.sedelectronica.es

Es comunica que els establiments de restauració interessats en obtenir llicència d’ocupació de via pública per a l’any 2018 a les zones del plànol d’alineacions aprovat, hauran de sol·licitar de conformitat al model específic normalitzat (Instància M-075), juntament amb la justificació de compliment dels criteris tipològics i d’ús del mobiliari (annex a la instància).

Enllaç a:
· Decret en pdf
· Plànol OVP
· Sol·licitud M-075

Bases puestos de venta ambulante en los mercados periódicos del Puerto y de Ses Figueretes para el año 2018

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2018 (Decreto 2018-1470), las bases reguladoras para la adjudicación de autorizaciones de puestos de venta ambulante en los mercados periódicos del Puerto y de Ses Figueretes para el año 2018, éstas se exponen al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal http://eivissa.sedelectronica.es

Estas bases se pueden recurrir potestativamente en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas o directamente, por la interposición de recurso contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

Eivissa, a 14 de marzo de 2018
La concejal de Turismo, Comercio y Mercados
Fdo.: Gloria Corral Joven