Novembre 19, 2019

ajuntamentdaltvila

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a social, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe mitjana, grup de classificació A2, per ocupar el lloc de treball d’educador/a social per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis com a personal funcionari a l'Ajuntament d'Eivissa.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 18 al 29 de novembre, ambdós inclosos.

Llegeix més...

Llista provisional puntuacions 1r exercici prova teòrica convocatòria de provisió d'una plaça d'oficial de policia local

Les persones aspirants disposen de tres dies hàbils, des de l’endemà de la publicació d’aquesta acta al tauler d’anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, per formular les observacions o reclamacions que estimin pertinents amb relació a la puntuació atorgada, que seran resoltes motivadament pel Tribunal dins del termini dels set dies següents i sempre abans de la realització de la següent prova. (Data publicació: 8 de novembre de 2019)

Enllaç a:
· Llista provisional puntuacions

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
10
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
14
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
10