Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Des de l'Ajuntament d'Eivissa compartim aquesta convocatòria publicada per el BOIB per si és d'interès per les persones residents a la Ciutat. Es tracta de l'extracte de les bases reguladores i la convocatòria de les ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal, impulsada pel Departament de Mobilitat.

Es tracta d’unes ajudes destinades als residents a l'illa d'Eivissa que adquireixin un vehicle o equip d'electrificació de mobilitat personal (bicicleta convencional, familiar, elèctrica, VMP homologats o equips d'electrificació), amb l’objectiu de fomentar aquest tipus de mobilitat.

Cada persona física únicament podrà sol·licitar ajuda per a un vehicle i per un dels conceptes solament. En el cas que l'ajut es sol·liciti per una mateixa persona física, però aportant documentació referida a diferents vehicles per tractar-se de membres de la mateixa unitat familiar, haurà d'aportar-se documentació acreditativa d'aquesta circumstància per poder rebre ajuts vinculats a més d'un vehicle.

L'import global del crèdit disponible per distribuir entre els interessats beneficiaris de la subvenció, és de 50.000,00 € i es distribueix en les ajudes per a l'adquisició de bicicletes elèctriques: 400 €; per a l'adquisició de bicicletes convencionals (no elèctriques): 300 €; per a equips d'electrificació de bicicleta: 250 €, i per a VMP elèctrics homologats: 125 €.

El termini de la presentació de les sol·licituds és de 30 dies naturals, comptadors a partir l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sent així des del dimecres 10 de juliol fins al 8 d’agost, a la seu del Consell Insular d’Eivissa.