Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Composició del Ple

El Ple està integrat per tots el Regidors i és presidit per l'Alcalde.

Reglament d'organització i funcionament del ple de l'Ajuntament d'Eivissa

Ordres del dia dels Plens municipals

Funcions del ple:
Corresponen al Ple, una vegada constituït conforme al que disposa la legislació electoral, les següents atribucions:
1. Elegir i destituir l'alcalde del seu càrrec d'acord amb les regles establertes en la legislació electoral.
2. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals.
3. Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguin de la competència municipal.
4. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats, i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
5. Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball de l'Entitat, d'acord amb les normes estatals que preveu l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i determinar el nombre i característiques del personal eventual, així com aprovar l'oferta anual d'ocupació pública.
6. La fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dins dels límits màxims i mínims i altres prescripcions establertes en les normes estatals de desenvolupament de l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
7. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, amb subjecció a les normes reglamentàries que dicti l'Estat en aplicació de l'autorització conferida per l'article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
8. Aprovar les bases que han de regir en els concursos de provisió de llocs de treball, amb subjecció a les normes bàsiques que dicti l'Estat, segons el que preveuen els articles 90.2 i 101 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i resoldre motivadament els concursos a què es refereix l'article 102.2 de la mateixa Llei.
9. L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat de l'esmentat personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, a què es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.
10. Separar del servei als funcionaris de l'entitat, ratificar l'acomiadament del personal laboral i imposar sancions per faltes greus o molt greus als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que no suposen la destitució del càrrec ni la separació definitiva del servei.
11. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l'aprovació dels comptes.
12. Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitaments i esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.
13. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns del Municipi, previ expedient en el qual s'acrediti la seva oportunitat i legalitat.
14. L'adquisició de béns i la transacció sobre els mateixos, així com la seva alienació o qualsevol altre acte de disposició incloent la cessió gratuïta a altres administracions o institucions públiques i a institucions privades d'interès públic sense ànim de lucre.
15. La concessió, arrendament o cessió d'ús de béns per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del seu pressupost.
16. La regulació de l'aprofitament dels béns comunals i la cessió per qualsevol títol de l'aprofitament d'aquests béns.
17. L'exercici d'accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament.
18. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.
19. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
20. L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió previstos en la legislació urbanística.
21. L'aprovació de la forma de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
22. La contractació d'obres, serveis i subministraments la durada de la qual excedeixi d'un any o exigeixi crèdits superiors als consignats en el Pressupost anual de l'entitat i l'aprovació de plecs de condicions generals a què han de subjectar-se els contractes de la Corporació.
23. L'aprovació dels projectes d'obres quan la contractació de la seva execució sigui de la seva competència, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior.
24. Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
25. Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació una majoria especial, d'acord amb el que disposa l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i les altres que expressament li confereixin les lleis.
Article 51
1. El Ple de l'Ajuntament pot delegar qualsevol de les seves atribucions, en tot o en part, en l'Alcalde i en la Comissió de Govern, amb excepció de les enumerades a l'article 23.2, b), segon incís, de la Llei 7/1985, de 2 de abril. tenir en compte que la «Comissió de Govern» passa a denominar-se «Junta de Govern Local», conforme estableix l'exposició de motius de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («BOE» 17 de desembre).
2. L'acord plenari pel qual es produeixi la delegació, que s'adoptarà per majoria simple, produirà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sense perjudici de la seva publicació en el «Butlletí Oficial» de la província. Aquestes regles també són aplicables a les modificacions posteriors d'aquest acord.
3. L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes a què aquesta es refereixi i les facultats concretes que es deleguen, així com les condicions específiques d'exercici de les mateixes en la mesura que es concretin o s'apartin del règim general previst en aquest Reglament.
4. Les delegacions del Ple en matèria de gestió financera podran així mateix conferir-se a través de les bases d'execució del pressupost.

Funcions regulades a la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local i RD. 2568/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització.

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
8
Actes institucionals
Nombre d`articles:
209
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
15
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
13
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
1
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
0
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
8
Estructura municipal
Nombre d`articles:
2
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2