Desembre 10, 2023

ajuntamentdaltvila

"Explotació de les instal·lacions temporals del litoral d'aquest terme municipal (Platges de Talamanca, Figueretes i Platja d'en Bossa) per als anys 2014-2017"

Nota informativa:
Es fa públic que per a la presentació de les sol·licituds corresponents al lots deserts de "Explotació dels serveis de temporada a les platges del terme municipal d'Eivissa per a l'any 2017", únicament es permetrà la presentació d'instàncies de forma presencial al Registre General de l'Ajuntament d'Eivissa ubicat al carrer Canàries, 35, o bé a la plaça d'Espanya, 1.

--------------------------------
Nota a 31 de març de 2017
Mitjançant decret de data 29 de març de 2017, s'inicia un nou termini d'adjudicació directa de les llicències per l'explotació dels serveis de platges per als següents lots declarats desert en la licitació efectuada:
Platges
La presentació d'ofertes s'haurà de realitzar a partir del dia 10 d'abril de 2017 mitjançant instància al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa on consti el número de la zona vacant, d'acord al model d'instància normalitzada i adjuntant la documentació que s'estableix als plecs d'aquest 'anunci. L'adjudicació es farà per estricte ordre d'entrada d'aquelles sol·licituds que siguin complertes d'acord amb el que estipula l'article 68 de la Llei 39/2015.

Enllaç a:
· Instància general
· Model oferta lots deserts 2017
· Plec administratiu
· Plec tècnic corregit
· Quadre de característiques tècniques
· Annexes (comprimit en .zip)


---------------------------------------
Nota a 15 d'abril de 2016:
Mitjançant decret de data 13 d'abril de 2016, s'inicia un nou termini d'adjudicació directa de les llicències per l'explotació dels serveis de platges per als següents lots declarats desert en la licitació efectuada:
Platges
La presentació d'ofertes s'haurà de realitzar a partir del dia 25 d'abril de 2016 mitjançant instància al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa on consti el número de la zona vacant, d'acord al model d'instància normalitzada i adjuntant la documentació que s'estableix als plecs d'aquest 'anunci. L'adjudicació es farà per estricte ordre d'entrada d'aquelles sol·licituds que siguin complertes d'acord amb el que estipula l'article 71 de la Llei 30/1992."

Enllaç a:
· Instància general
· Model oferta lots deserts
· Plec administratiu
· Plec tècnic corregit
· Quadre de característiques tècniques
· Annexes (comprimit en .zip)

-----------------------------------------------------------
Nota a 24 de març de 2015:

Mitjançant decrets de data 23 i 24 de març de 2015, s'inicia un nou termini d'adjudicació directa de les llicències per l'explotació dels serveis de platges per als següents lots declarats desert en la licitació efectuada:
Lots platges

La presentació d'ofertes s'haurà de realitzar a partir del dia 30 de març de 2015 mitjançant instància al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa on consti el número de la zona vacant, d'acord al model d'instància normalitzada i adjuntant la documentació que s'estableix als plecs d'aquest 'anunci. L'adjudicació es farà per estricte ordre d'entrada d'aquelles sol·licituds que siguin complertes d'acord amb el que estipula l'article 71 de la Llei 30/1992."

Enllaç a:
· Instància general
· Model oferta lots deserts
· Plec administratiu
· Plec tècnic corregit
· Quadre de característiques tècniques
· Annexes (comprimit en .zip)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
De conformitat a l'acordat per la Mesa de contractació a la sessió celebrada amb data d'avui, mitjançant el present se us comunica que el proper dia 17 de juny de 2014, a les 9,00 hores a les dependències de l'Ajuntament d'Eivissa, Edifici Cetis, Carrer Canàries 2ª planta, en sessió pública es procedirà a donar compte de l'acordat i a l'obertura de l'oferta del lot núm. 17 presentat per Novafit 88 SL.

---------------------------------------------------------------
Acta per a la proposta d'adjudicació de la Mesa de contractació de data 4 de juny de 2014
Enllaç a:
· Acta en pdf


-------------------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació avui dia 4 de juny de 2014 a les 14,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm. 35, 4ª planta, de la Ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA:
La mesa d'obertura d'ofertes es realitzarà el proper dilluns dia 2 de juny de 2014 a les dependències municipals (Edifici Cetis C/Canaries, núm. 35, quarta planta) a les 10.00 hores.

------------------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA: En relació a l'annex III del Plec de Condicions Administratives (model de certificació de l'entitat bancària relatiu a la solvència econòmica i financera) seràn vàlids els certificats en els quals no constin el volum de negoci gestionat.

--------------------------------------------
Nota a 13 de maig de 2014:
Decret rectificació errors materials, ampliació de termini i publicació de documents objecte de correcció.
Nou termini de presentació d'ofertes: 21 de maig de 2014.

Enllaç a:
· Decret de rectificació
· Plec tècnic corregit
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Annexes (comprimit en .zip)
· Instància general
· Model oferta lots deserts

-------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: vuit dies naturals des del següent a la publicació de l'anunci de licitació al BOIB (anunci publicat el dissabte 11 de maig de 2014).