Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servicio de conservación, reparación y limpieza, con carácter inmediato, en viales, caminos y espacios libres públicos municipales del término de Eivissa"

Data formalització contracte: 19 de juliol de 2012

----------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  MELCHOR MASCARO, S.A.
- Data: 15 de juny de 2012
- Import: tres-cents trenta-vuit mil nou-cents vuitanta-tres euros amb cinc cèntims (338.983,05 €)
- IVA: seixanta-un mil setze euros amb noranta-cinc cèntims (61.016,95 €)
- Preu Total: quatre-cents mil euros (400.000 €)

- Termini formalització contracte: dins un termini no superior a cinc dies naturals a comptar des del següent a aquell en què s'hagi rebut requeriment a l'efecte, una vegada transcorregut un termini de quinze dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació als licitadors sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització.


-------------------------------------------------
Nota a 22 de febrer de 2012:
"Reunida la Mesa en data 24 de gener de 2012 per l'obertura de la proposició econòmica, es proposà passar l'expedient complet a informe del tècnic corresponent. Us comuniquem que havent-se emès l'esmentat informe, la Mesa es reunirà el dia 24 de febrer de 2012 a les 13,30 hores per fer la seva proposta d'adjudicació.


------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: Fins al 13 de gener de 2011.
Data difusió: 23 de novembre de 2011
Publicat al DOUE DO/S S225 de 23 de novembre de 2011
Data publicació BOE: 19 de desembre de 2011
Data publicació al BOIB: 22 de desembre de 2011

Enllaç a:
· Plec administratiu en pdf
· Plec tècnic i annexes comprimit en zip
· Anunci BOE Núm. 304 de 19/12/2011
· Anunci BOIB núm. 191 de 22/12/2011