abril 18, 2024

ajuntamentdaltvila

"Contractació del servei de regulació i control de l'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de determinades zones de la Ciutat d'Eivissa"

Formalització contracte: 27 de febrer de 2013

-------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat:  ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
- Data: 2 d'agost de 2012
- Import (sense IVA): nou-cents vint-i-sis mil nou-cents noranta-set euros (926.997 €)
- Termini formalització contracte: dins un termini no superior a cinc dies naturals a comptar des del següent en què s'hagi rebut requeriment a l'efecte, una vegada transcorregut un termini de quinze dies hàbils des de la notificació de l'adjudicació als licitadors sense que s'hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització.
Data difusió: 17/08/2012------------------------------------------
ADJUDICACIÓ:
- Entitat: DORNIER, S.A.

- Data: 28 d'abril de 2011.
- Import: nou-cents deu mil dos-cents trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (910.231,54 €).
- IVA: cent seixanta-tres mil vuit-cents quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (163.841,67 €).
-Termini de formalització contracte: fins el dia 28 de maig de 2011.
Data de difusió: 9 de maig de 2011--------------------------------------------------
Nota a 17 de març de 2011:  Mitjançant la present es comunica que la Mesa de Contractació, es reunirà el proper dimarts dia 22 de març de 2011 a les 09:30 hores a les oficines municipals de Can Botino.

---------------------------------------------
Nota a 4 de febrer de 2011:  Mitjançant la present es comunica que la Mesa d'obertura d'ofertes (sobre núm.3 criteris avaluables) s'efectuarà el proper dilluns dia 7 de febrer de 2011 a les 10:00 hores a les oficines municipals de Can Botino.

---------------------------------------------
Nota a 29 de desembre: D’acord amb la clàusula núm. 15.1 del Plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a canviar la data de l’obertura d’ofertes. La Mesa d’obertura de proposicions, es celebrarà el pròxim dia 10 de gener de 2011 a les 10,00 hores.

-------------------------------------------------
Nota a 21 de desembre:
Vist que el termini de presentació d'ofertes estava prevista en principi per al dia 24 de desembre de 2010, i vist que l'esmentat dia 24 de desembre de 2010 les oficines d'aquest Ajuntament romandran tancades, mitjançant la present es comunica a tots els possibles licitadors que es fixa com a darrer dia de presentació d'ofertes el proper dia 27 de desembre de 2010."

-----------------------------------------------------------
Nota a 17 de desembre de 2010:

Mitjançant la present s'informa a tots els possibles licitadors que si ho desitjen tenen a la seva disposició els plànols relatius als annexos II-III-IV del plec tècnic en format Autocad, a les dependències de la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà, situades al Carrer Carles III, nº4, 6º, 6º.

---------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 24 de desembre de 2010
Data difusió: 09/12/2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Annexos comprimits en format zip
· Boib anunci 27162 de 9 de desembre de 2010