Juliol 18, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ordenanza AlcoholEl consell assessor 'Joves i alcohol', promogut pel Pla municipal sobre Drogues de l'Ajuntament d'Eivissa, ha presentat aquest matí a l'alcaldessa d'Eivissa, Virginia Marí, que a més presideix aquest consell assessor, la proposta d'ordenança municipal en la qual han estat treballant aquests últims mesos. Després del primer consell celebrat el passat mes de febrer, els participants van establir com a principal objectiu la redacció d'una ordenança mixta que no només sigui punitiva sinó que reguli també aspectes educatius relacionats amb els joves i alcohol, una ordenança global que redueixi l'oferta i la demanda de consum d'alcohol entre els joves del municipi.

Per a això, es va crear un grup de treball integrat per membres del Departament d'Educació, l'Inspector Cap de la Policia Local, policies tutors, policia d'Educació Viària, la directora de Cultura, un Tècnic de Joventut, el coordinador del Pla Municipal sobre Drogues, un Tècnic del Plan Municipal sobre Drogues, el director de Benestar Social, la coordinadora d'Unitat de Treball Social i una Tècnic de Serveis Jurídics. Tots coordinats per la Regidoria d'Educació i el PMD.

La finalitat de l'Ordenança Municipal sobre alcohol proposta és una atenció integral sobre l'alcohol amb especial interès en la protecció dels menors, regulant la publicitat, la promoció, la venda i el consum.

Aquesta proposta ha estat consensuada i aprovada per tots els membres del grup de treball, passant ara a ser analitzada pels diferents departaments implicats amb els quals s'establiran una sèrie de reunions de treball, com són activitats, turisme, cultura, sancions, policia nocturna i UMA, perquè s'analitzi la viabilitat de l'ordenança. Quan aquest tràmit finalitzi, es passarà al procés jurídic-administratiu per a la seva tramitació.

CONTINGUTS DE L'ORDENANÇA

L'ordenança es centra principalment en tres grans blocs i diferenciats:

1r Bloc Preventiu: L'exposició de motius fonamenta la necessitat d'actuar en aquest àmbit, el capítol de Prevenció compromet al propi Ajuntament d'Eivissa a treballar des d'una perspectiva educativa i de promoció de la salut a través de l'aplicació de programes de prevenció per mitjà del seu Pla Municipal sobre Drogues.

2n Bloc de control: En aquest es regulen, limiten i/o prohibeixen les accions en matèria de publicitat, promoció, subministraments, venda i consum d'alcohol amb especial interès en la protecció dels menors de 18 anys.

3r Bloc sancionador: A més del procés sancionador bàsic d'un ajuntament, l'ordenança aposta per la reeducació dels infractors, desenvolupant un apartat de mesures alternatives al compliment de la sanció en menors, aplicant programes d'atenció individualitzats, treballs a la comunitat i formació, suport i intervenció amb les famílies dels menors infractors.