Julio 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Resolución de constitución de la bolsa de trabajo de auxiliares de servicios en el Patronato Municipal de Música de Eivissa

Resolución de fecha 14 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliares de servicios para cubrir con carácter laboral temporal necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios en el Patronato Municipal de Música de Eivissa, por el procedimiento de selección mediante el sistema de concurso-oposición.

Enlace a:
· Resolución en pdf

Leer más...

Llista definitiva del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de policies locals

Nota a 04-06-2015:
ANUNCI
Que en compliment del Decret d'Alcaldia núm. 2015-3561 de data 04/06/2015 sol·licita publicar al Tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament la següent:
Resolució de data 04/06/2015, Resolució núm. 2015-3561, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball de policies locals, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.
Eivissa,
L'Alcaldessa

Enllaç a resolució núm. 2015-3561 de data 04/06/2015, per la qual s'aprova la constitució d’una borsa de treball de policies locals

-----------------------------------

Llista definitiva de les valoracions obtingudes del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de policies locals, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Enllaç a:
· Valoració definitiva en pdf

-----------------------------------
Llista provisional de les valoracions obtingudes del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de policies locals
Llista provisional de les valoracions obtingudes del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de policies locals, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Enllaç a:
· Valoració provisional en pdf

------------------------------------
Resolució de data 20/05/2015, per la qual s'aprova la llista definitiva d’aspirants ADMESOS i EXCLOSOS i es modifica la composició de la comissió de valoració del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de policies locals, per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Enllaç a:
Anunci

---------------------------------

Convocatòria de constitució d’una borsa de treball de policies locals  per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

El període de presentació de sol·licituds és del dia 17 d’abril fins el 28 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

Lloc de presentació de les sol·licituds: Registres d'entrada de l'Ajuntament d'Eivissa:Plaça d'Espanya, 1 – Dalt Vila SAC, edifici Sa Colomina (Cetis Torre 2), al c. de Canàries, 35

Documentació a presentar:
1) Model normalitzat de sol·licitud signada.
2) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat en vigor.
3) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen. (12€). (Enllaç a autoliquidacions)
Al efecte de realitzar el pagament haurà d'expedir-se una autoliquidació tributària en concepte de drets d'examen realitzan el pagament conforme l'autoliquidació expressa, a l'Entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, o per internet amb targeta de crèdit o dèbit.
La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d’examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l’exclusió definitiva de l’aspirant.
4) Relació de documents justificatius dels mèrits al·legats. La Comissió de Valoració no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol·licitud de participar en el procés selectiu.

La documentació que han d’aportar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits exigits a la convocatòria i la relativa als mèrits al·legats, ha de ser mitjançant l’original o la fotocòpia compulsada.

Enllaç a:
Bases publicades al Boib
Anunci del decret al tauler d'anuncis
Model normalitzat de sol·licitud

Acta de valoració dels mèrits de la borsa extraordinària de treball de Policies Locals

Acta de valoració dels mèrits de la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits

Enllaç a:
· Acta de mèrits en pdf

-----------------------------------------------
Constitució de la comissió de valoració i primera prova de català de la borsa extraordinària de treball de Policies Locals

Acta de constitució de la comissió de valoració i realització del primer exercici de la prova de català de la convocatòria de la constitució d'una borsa extraordinària de treball d'aspirants per proveir com a funcionaris interins, places vacants i les interinitats temporals de policies locals de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el procediment de selecció de concurs de mèrits.

Enllaç a:
· Acta en pdf

Leer más...

Nuevos procesos selectivos
Cantidad de artículos:
28
Procesos selectivos en curso
Cantidad de artículos:
68
Procesos selectivos cerrados
Cantidad de artículos:
36