Març 07, 2021

Exp. Núm.: 22/10

"Parc d'esports urbans Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda SA
- Data: 6 de juliol de 2010.
- Import: dos-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (285.500 €)
- IVA: cinquanta-un mil tres-cents noranta euros (51.390 €)
- Preu total:  tres-cents trenta-sis mil vuit-cents noranta euros  (336.890 €)
Data difusió: 12 de juliol

-----------------------------------------------
Nota difusió: 10 de juny de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (285.500 €)
- IVA: quaranta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (45.680 €)
- Preu Total: tres-cents trenta-un mil cent vuitanta euros (331.180 €)

----------------------------------------
Nota a 28 de maig:
La Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació provisional, es reunità el proper dia 31 de maig de 2010 a les 11,00 hores. La

----------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 30 d'abril de 2010.

Enllaç a:
· Boib núm. 58 de data 17/04/2010 anunci núm. 8403
· Projecte tècnic
· Plec administratiu
· Plànols de millora
· Documentació gràfica

Exp. Núm. 4/09

REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setenta-tres euros amb setenta-sis cèntims (827.873,76 €).
IVA: cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80  €).
Preu total: nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333,56 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------

Adjudicació provisional a l’entitat:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (827.873,76 €), més IVA cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80 €), sent el total de nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333.56 €). 
Data difusió: 07/04/2009 

Exp. Núm. 3/09

PROJECTE DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

Adjudicació definitiva a l’empresa:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Per un import de: 
-  Un milió cent vuitanta-quatre mil sis-cents setanta-set euros amb set cèntims (1.184.677,07 €)
-   IVA cent vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (189.548,33 €) 
Total: d'un milió tres-cents setanta-quatre mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims (1.374.225,40 €).

Exp. Núm. 24/08

“Obra Restauració Casa Broner”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Per un import de:
· Dos-cents quaranta-cinc mil sis-cents dos euros amb vint cèntims (245.602,20 €)
· IVA: Trenta-nou mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims (39.296.47 €)
· Sent el total de: Dos-cents vuitanta-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (284.898,67 €).

Data de difusió: 21/04/2009

Exp. Núm. 6/09

“Proyecto de iluminación del estadio de fútbol de Can Misses” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CITELUM IBERICA, S.A.

Per un import de:
- dos-cents quatre mil cent sis euros amb noranta-cinc cèntims (204.106,95 €)
-  IVA trenta-dos mil sis-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (32.657,11 €)
- sent el total de dos-cents trenta-sis mil set-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (236.764,06 €).
Data difusió: 07/07/2009


---------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
CITELUM IBERICA, S.A.
Per un import de:
- Dos-cents quatre mil cent sis euros amb noranta-cinc cèntims (204.106,95 €)
- IVA trenta-dos mil sis-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (32.657,11 €)
- Sent el total de dos-cents trenta-sis mil set-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (236.764,06 €).
Data difusió: 25/05/2009


------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació s’efectuarà el proper dilluns dia 18 de maig de 2009 a les 10.30 hores.
Data difusió: 15/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació d’ofertes: fins a l’ 1 d’abril de 2009

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
198
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
126