Juliol 21, 2024

Exp. Núm. 24/08

“Obra Restauració Casa Broner”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Per un import de:
· Dos-cents quaranta-cinc mil sis-cents dos euros amb vint cèntims (245.602,20 €)
· IVA: Trenta-nou mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims (39.296.47 €)
· Sent el total de: Dos-cents vuitanta-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (284.898,67 €).

Data de difusió: 21/04/2009

Exp. Núm. 4/09

REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setenta-tres euros amb setenta-sis cèntims (827.873,76 €).
IVA: cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80  €).
Preu total: nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333,56 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------

Adjudicació provisional a l’entitat:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (827.873,76 €), més IVA cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80 €), sent el total de nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333.56 €). 
Data difusió: 07/04/2009 

Exp. Núm. 3/09

PROJECTE DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

Adjudicació definitiva a l’empresa:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Per un import de: 
-  Un milió cent vuitanta-quatre mil sis-cents setanta-set euros amb set cèntims (1.184.677,07 €)
-   IVA cent vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (189.548,33 €) 
Total: d'un milió tres-cents setanta-quatre mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims (1.374.225,40 €).

Exp. Núm. 43/08

“Fabricación, suministro e instalación de señalización turística direccional de vehículos, puntos de información turística gran formato y señalización promocional para el municipio de Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PROSEÑAL, S.L.
Per un import de:
- Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
- IVA dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
- Sent el total de cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €)
Data difusió: 28/07/2009


------------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
PROSEÑAL, S.L.
· Per import de: Cent dinou mil tres-cents cinquanta-sis euros (119.356 €)
· IVA: Dinou mil noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (19.096,96 €)
· Sent el total de: Cent trenta-vuit mil quatre-cents cinquanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (138.452,96 €).

----------------------------------------------------------------

Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 30 de gener de 2008.
Nota a 11 de març de 2009:
L’obertura d’ofertes del sobre núm. 3 s’efectuarà el proper dilluns dia 16 de març de 2009, a les 10,15 hores.

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319