Febrer 27, 2024

ajuntamentdaltvila

sinimagen

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB i fins el 16 de setembre de 2024.

La Junta de Govern ha aprovat aquest dimarts 6 de febrero, en sessió extraordinària, la convocatòria per a l’any 2024 de les subvencions per a l’embelliment de la zona comercial de la Marina, dotada amb 250.000 euros.

La resolució d’aquesta convocatoria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva s'ha de publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Eivissa i a la pàgina web municipal (http://www.eivissa.es) i també es publicarà un extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

“La remodelació de la imatge exterior dels establiments comercials que es pretén té per objectiu la recuperació de l’harmonia original del conjunt de cada edifici en particular i de l’entorn urbà en la seva globalitat. El comerç és una part ineludible del paisatge urbà, formant part de la identitat de la ciutat. Per tant, la imatge exterior repercuteix directament sobre la percepció per part dels ciutadans i visitants dels nostres carrers i barris.

Els locals comercials han d’harmonitzar amb l’entorn per generar un espai públic agradable, per tal de fomentar la creació d’entorns confortables i atractius on s’estimuli l’activitat urbana. Una millora de l’espai públic suposa beneficis tant pel comerç com per a l’ús quotidià que en fan els usuaris d’aquella zona.

Per tal de fomentar la promoció d’aquestes actuacions dirigides a la renovació de la imatge exterior dels comerços es considera adequat la concessió de subvencions en matèria d’adequació dels rètols, tendals i mobiliari dels mateixos situats al barri de la Marina del municipi d’Eivissa”, ha manifestat la regidora de Turisme, Comerç i Mercats, Laura Planells.

A la sol·licitud de la subvenció s’haurà d’adjuntar una declaració responsable signada pel titular de l’activitat, segons la qual el titular haurà de declarar que compleix les següents condicions o requisits:

1. Que sigui persona física o jurídica que desenvolupi una activitat comercial a la Marina als carrers indicats a l’annex 1 a l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.

2. Que la persona sol·licitant estigui formalment i legalment constituïda i inscrita, en el cas d’empreses.

3. Que l’activitat comercial tingui en regla la llicència d’activitat.

4. Que no hi hagi cap ordre d’execució o per infracció urbanística o incompliment del deure de conservació i manteniment obert en el departament d’Urbanisme o Nucli Històric d’aquest Ajuntament respecte al local en el qual se sol·liciti subvenció per a l’embelliment de la imatge exterior.

5. El domicili de l’activitat econòmica per la qual es sol·licita l’ajuda ha d’estar situat als carrers especificats de la Marina amb l’entrada principal o l’aparador.

6. Que la persona sol·licitant consti d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Agència Tributària el mateix any en què es publiqui aquesta convocatòria.

7. Que la persona sol·licitant no estigui incursa en cap de les causes de prohibició establertes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que estableix l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

8. En compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, les administracions públiques de les Illes Balears i organismes i entitats dependents denegaran l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus d’ajuda pública a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

9. Quan es tracti d’una agrupació de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s’han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d’execució que assumeix cada un dels membres, així com l’import de la subvenció que s’ha d’aplicar a cada un d’ells, els quals tenen igualment la consideració de persones beneficiàries.

10- Número llicència municipal d’obres en cas de sol·licitar ajudes per rètols o tendals.

11- Només s’admetrà una sol·licitud per persona física, jurídica o agrupacions d’aquestes per cadascun dels establiments afectes a l’activitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB i fins el 16 de setembre de 2024. La documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), a la seu electrònica i a la pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa (www.eivissa.es).

Wpp