Mai 31, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 21/13

"Subministrament de productes de neteja"

Nota a 4 de febrer de 2015:
Se us comunica que mitjançant decret de data 26 de gener de 2015, s'ha procedit a declarar desert l'expedient de referència.
Enllaç a decret

----------------------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 15 de gener de 2015 a les  8,15 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------

Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 29 d'octubre de 2014 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------
Nota:
Mesa de contractació
per a l'apertura d'ofertes (sobre núm. 4), dia 28 d'abril de 2014, a les 10,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.


----------------------------------------------
Nota:
Decret aixecament suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret aixecament suspensió


---------------------------------------------------
Nota a 11 d'abril de 2014:
Enllaç a aclariments i rectificacions de la documentació que regeix la licitació "subministrament de productes de neteja per al concurs (exp. 21/13)"

Enllaç a:
· Aclariments i rectificacions en pdf
· Annexe I
· Plec administratiu corregit

-----------------------------------------------
Nota a 10 d'abril de 2014:
Decret suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------------------------
Nota aclaratoria: La aportació del annex III del Plec de Condicions Administratives Particulars permet substituir la documentació general (sobre nº 1) segons l'establert a l'article 146.4 del TRLCSP, i en concret la documentació requerida al punt 14.1.1 a), b) i c) de l'esmentat Plec de Condicions.

-------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 11 d'abril de 2014.
Data publicació BOIB: 27 de març de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Boib

Exp. Núm. 23/13

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NOMESPAPER DCA SL
Data:
 18 de març de 2014
Import: cent vint mil euros (120.000 €)
IVA: vint-i-cinc mil dos-cents euros (25.200 €)
Preu total: cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200 €)
Formalització contracte: 20 de març de 2014

-------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe II del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "..., pels següents preus unitaris segons el preu per hora per persona de prestació del servei: ...", ha de dir   "..., pels següents preus unitaris:  - Transferència:       ...... euros/contenidor
- Inventariat:             ...... euros/registre informàtic
- Manipulació:          ...... euros/contenidor
- Custòdia:               ...... euros/contenidor (mensuals)
- Consultes normals: ..... euros (.... euros + 21% IVA:...)
- Consultes urgents:  ..... euros (.... euros + 21% IVA:....)
- Contenidor:            ...... euros/unitat
- Carpetes:               ...... euros/unitat, ..."

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: fins el 19 de febrer de 2014
Data publicació BOIB: 4 de febrer de 2014

Enllaç:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques 
· Annexe en pdf

Exp. Núm.: 15/13

"Servei de neteja de les dependències de les instal·lacions esportives del Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa"

Entitat: FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA
    
Data: 8 d'abril de 2014
Import: cent seixanta mil vuit-cents setanta-tres euros  amb noranta-sis cèntims (160.873,96 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (33.783,53 €)
Preu total: Cent noranta-quatre mil sis-cents cinquanta-set euros  amb  quaranta-nou cèntims (194.657,49 €)
Formalització contracte: 16 d'abril de 2014

--------------------------------------------------------
Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 24 de febrer de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


-----------------------------------------------------------
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobres números 2 i 3) per al proper dia 18 de febrer de 2014 a les 9,00 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobre núm. 4) per al proper dia 27 de gener de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant la present els informam que la Mesa de contractació d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 13 de gener de 2014 no es podrà dur a terme l'esmentat dia, la nova data de l'obertura d'ofertes es comunicarà via fax a tots els licitadors i es publicarà al perfil del contractant.


------------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 3 de gener de 2014

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Anunci al Boib

Exp. Núm. 20/13

“Servei de promoció socioeducativa i foment de l'èxit escolar al barri de Sa Penya i Sa Marina”

ADJUDICACIÓ
Entitat: SERVEIS EDUCATIUS DE LES PITIUES S. COOP.
Data:
 2 de gener de 2014
Import: vint-i-quatre mil euros ( 24.000 €) , preu unitari per hora (33,95 €)
Formalització contracte: 10 de gener de 2014


--------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:00 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas.


--------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 

Exp. Núm. 18/13

“Proyecto de cambio de cubierta y falso techo de las piscina de Can Misses"

ADJUDICACIÓ
- Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 23 d'octubre de 2013
- Import: cent vint-i-sis mil cent quaranta-dos euros (126.142 €)
- IVA: vint-i-sis mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (26.489,82 €)
- Preu Total: cent cinquanta-dos mil sis-cents trenta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (152.631,82 €)
-Data formalització contracte: 30 d'octubre de 2013