abril 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 10245/2022

"Assistència tècnica de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i vigilància i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres de remodelació de l'Avinguda Isidor Macabich en el terme municipal d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 9290/2022

"Servicio de información, vigilancia de salas y atención al público del Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y otros centros adscritos del Ayuntamiento de Eivissa MACE”

Procedi​ment: Obert.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enviament al DOUE: 28 de març de 2022.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 10045/2022

"Autorización de ocupación de dominio público marítimo-terrestre de la demarcación de costas otorgada al Ayuntamiento de Eivissa para prestar los servicios de temporada en playas TM Eivissa 2022-2025 (13 lotes)”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 8773/2022

"Subministrament d'equipament per a l'adequació del sistema multimèdia del saló de plens enmarcat en la OT2 L1 (L1.1) cofinanciada per Fons Feder".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 8788/2022

"SERVEIS D’AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENT; MANTENIMENT, I ADEQÜACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ MEADIAMBIENTAL DE LES PLATGES DEL MUNICIPI (Figueretes, Talamanca i Platja d’en Bossa) SEGONS NORMA UNE-EN ISO 14001:2015 I AUDITORIA INTERNA, ASSESSORAMENT, MANTENIMENT I ADEQÜACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT PER A LA GESTIÓ DE LA IMPARTICIÓ DE PLANS I PROGRAMES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL SEGONS NORMA UNE-EN ISO 9001:2015 PER LOTS".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat