Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 19/13

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Data:
20 de febrer de 2014
Import: dos-cents cinquanta-sis mil quatre-cents tres euros amb seixanta-tres cèntims (256.403,63 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 26 de febrer de 2014


-----------------------------------------------------------
Nota:
Per la present s'informa que davant la impossibilitat de celebrar la Mesa per a l'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), prevista per al dia 20 de gener de 2014, aquesta es celebrarà el dia 21 de gener de 2014 a les 8:45 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), per al dia 20 de gener de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:15 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


--------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


-------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant decret de data 30 d'octubre s'ha suspès la Mesa per a l'obertura d'ofertes per a l'expedient "Servei de centre d'acollida municipal" prevista pel proper dilluns dia 4 de novembre de 2013, una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic:
En el quadre de característiques tècniques, apartat I, doncs la data límit de presentació de proposicions, és de 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOIB, tal i com es detalla a l'anunci de licitació publicat al BOIB (i no de 7 dies com consta erròniament al Quadre de característiques). PER LA QUAL COSA, LA DATA DE FINALITZACIÓ D'OFERTES FINALITZA EL 25 D'OCTUBRE DE 2013
------------------------------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 d'octubre de 2013
Data publicació BOIB: 10 d'octubre de 2013

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre característiques tècniques
· BOIB 10 d'octubre de 2013

Exp. Núm. 16/13

"Proyecto de pavimentación de la plaza situada en C/Pere Francés 28"

ADJUDICACIÓ:
- Entitat:
ISLASFALTO, S.L.
- Data: 3 d'octubre de 2013
- Import: cent-dos mil euros (102.000 €)
- IVA: vint-i-un mil quatre-cents vint euros (21.420 €)
- Total: cent vint-i-tres mil quatre-cents vint euros (123.420 €)
Formalització contracte: 4 d'octubre de 2013

Expt. Núm.: 16/18

"Proyecto de pavimentación de la Plaza situada en C/Pere Francés 28"

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 20 de setembre de 2013 a les 13,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

Exp. Núm. 10/13

Exp. Núm. 10/13: "Adquisició de deu vehicles adaptats per a la Policia Local d'Eivissa"

Formalització contracte: 4 de desembre de 2013

-----------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
- Entitat: MULTIAUTO PALMA SL
- Import: dos-cents deu mil tres-cents vint euros (210.320 €)
- IVA: quaranta-quatre mil cent seixanta-set euros amb vint cèntims (44.167,20 €)
- Preu total: Dos-cents cinquanta-quatre mil quatre-cents vuitanta-set euros amb vint cèntims (254.487,20 €)
- Data formalització contracte: Dins del termini màxim de quinze dies hàbils, des de la notificació de l'adjudicació.


---------------------------------------------------------
Mitjançant decret de data 25 d'octubre de 2013, s'ha acordat modificar l'hora de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes (sobre núm. 2), fixant-se per al dia 28 d'octubre de 2013 a les 14,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.


-------------------------------------------------------------
En virtut del decret de delegació de data 9 de setembre de 2013, la presidència de les Mesas per aquesta licitació correspondrà al Tercer Tinent d'Alcalde Sr. Juan Mayans Cruz.


--------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 16 d'octubre de 2013
Data enviament anunci a la Comissió Europea: 6 de setembre de 2013
Publicació DOUE: 10 de setembre de 2013
Data publicació BOE: 25 de setembre de 2013
Data publicació BOIB: 8 d'octubre de 2013

Enllaç a:
· Plec de clàusules administratives
· Plec de prescripcions tècniques
· Quadre de característiques del contracte
· Anunci DOUE

Exp. Núm.: 13/13

"Servei de Teleassistència"

ADJUDICACIÓ
Entitat: CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Data:
20 de febrer de 2014
Import: trenta-nou mil set-cents cinquanta euros (39.750 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 4 de març de 2014

-----------------------------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 13 de novembre de 2013, a les 9:00 hores s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota: Mitjançant la present es fa saber que havent-se emès informe pels Serveis Tècnics, s'ha procedit a fixar la data de la corresponent Mesa de contractació per al proper dia 13 de novembre de 2013 a les 9:00 hores, a les dependències municipals sites al C/ de canàries, 35, Edifici Sa Colomina, 2º pis. 


-------------------------------------------
Es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 27 de setembre de 2013 a les 8:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.


--------------------------------------------------------------------------
En virtut del decret de delegació de data 9 de setembre de 2013, la presidència de les Mesas per aquesta licitació correspondrà al Tercer Tinent d'Alcalde Sr. Juan Mayans Cruz

----------------------------------------------------------------------------------
Havent-se detectat una errada de caire tipogràfica en el model de l'annex III del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'adjunta el mateix degudament esmenat.

Enllaç a:
· Annex III Plec administratiu

----------------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 4 de setembre de 2013

Enllaç a:
· Plec tècnic 
· Annexes plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre característiques del contracte
· Anunci del BOIB