abril 20, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm.: 18/10

"Projecte de millora de comunicacions de la policia i nou sistema de geoposicionament"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS (SICE)
- Data: 8 de juny de 2010.
- Import: cent trenta-tres mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vint cèntims (133.495,20 €)
- IVA: vint-i-un mil tres-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (21.359,23 €)
- Preu Total: Cent cinquanta-quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (154.854,43 €)

-----------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS SA (SICE)
Data: 23 d'abril de 2010
Import: cent trenta-tres mil quatre-cents noranta-cinc euros amb vint cèntims (133.495,20 €)
IVA: Vint-i-un mil tres-cents cinquanta-nou euros amb vint-i-tres cèntims (21.359,23 €)
Preu total: cent cinquanta-quatre mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb quaranta-tres cèntims (154.854,43 €)
Data difusió: 26/04/2010

------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 9 d'abril de 2010.
BOIB núm. 51 de data 1/4/2010 anunci núm. 7117

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Plec tècnic

Exp. Núm.: 22/10

"Parc d'esports urbans Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: Puig Barreda SA
- Data: 6 de juliol de 2010.
- Import: dos-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (285.500 €)
- IVA: cinquanta-un mil tres-cents noranta euros (51.390 €)
- Preu total:  tres-cents trenta-sis mil vuit-cents noranta euros  (336.890 €)
Data difusió: 12 de juliol

-----------------------------------------------
Nota difusió: 10 de juny de 2010
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
- Data: 8 de juny de 2010
- Import: dos-cents vuitanta-cinc mil cinc-cents euros (285.500 €)
- IVA: quaranta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (45.680 €)
- Preu Total: tres-cents trenta-un mil cent vuitanta euros (331.180 €)

----------------------------------------
Nota a 28 de maig:
La Mesa de contractació per a la proposta d'adjudicació provisional, es reunità el proper dia 31 de maig de 2010 a les 11,00 hores. La

----------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 30 d'abril de 2010.

Enllaç a:
· Boib núm. 58 de data 17/04/2010 anunci núm. 8403
· Projecte tècnic
· Plec administratiu
· Plànols de millora
· Documentació gràfica

Exp. Núm. 4/09

REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setenta-tres euros amb setenta-sis cèntims (827.873,76 €).
IVA: cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80  €).
Preu total: nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333,56 €)
Data difusió: 07.05.2009

-------------------------------------------------------------------------

Adjudicació provisional a l’entitat:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Import: vuit-cents vint-i-set mil vuit-cents setanta-tres euros amb setanta-sis cèntims (827.873,76 €), més IVA cent trenta-dos mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims (132.459,80 €), sent el total de nou-cents seixanta mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (960.333.56 €). 
Data difusió: 07/04/2009 

Exp. Núm. 3/09

PROJECTE DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

Adjudicació definitiva a l’empresa:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Per un import de: 
-  Un milió cent vuitanta-quatre mil sis-cents setanta-set euros amb set cèntims (1.184.677,07 €)
-   IVA cent vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (189.548,33 €) 
Total: d'un milió tres-cents setanta-quatre mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims (1.374.225,40 €).

Exp. Núm. 24/08

“Obra Restauració Casa Broner”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Per un import de:
· Dos-cents quaranta-cinc mil sis-cents dos euros amb vint cèntims (245.602,20 €)
· IVA: Trenta-nou mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims (39.296.47 €)
· Sent el total de: Dos-cents vuitanta-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (284.898,67 €).

Data de difusió: 21/04/2009