Mai 26, 2024

ajuntamentdaltvila

"Ejecución de aceras del colegio Sa Bodega"
 
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT SA
Import: quaranta-nou mil  quatre-cents  vuitanta euros ( 49.480 €)
IVA: deu mil tres-cents  noranta euros amb  vuitanta cèntims (10.390,80 €)
Preu total: cinquanta-nou mil  vuit-cents  setanta euros amb  vuitanta cèntims (59.870,80 €)
Data formalització contracte: 23 d'abril de 2015.