Juny 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"SERVEI PÚBLIC DE VIGILÀNCIA, PREVENCIÓ, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DEL MUNICIPI D'EIVISSA"

ADJUDICACIÓ

Entitat: PRO-ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS  SL
Import:  quatre-cents quaranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims ( 448.453,20 €)
IVA:  noranta-quatre mil cent setanta-cinc euros amb disset cèntims ( 94.175,17 €)
Preu total: cinc-cents quarant-dos mil sis-cents vint-i-vuit euros amb trenta-set cèntims ( 542.628,37 €)
Data formalització contracte: 26 d'agost de 2015.

---------------------------------------------------------------------------------------

Nota a 22 de juny de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a
fixar la data de la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3,  el dia 24 de juny de 2015, a les 8,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2n pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de Contractació per l'obertura de l'oferta tècnica (criteris no avaluables automàticament), per al proper dia 4 de juny de 2015 a les 8,15 hores a les dependències municipals situades al carrer de Canàries núm. 35, 2n pis, de la ciutat d'Eivissa.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota:
Mitjançant la present es us comunica que s'ha procedit a ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 18 de maig de 2015 atès que no s'han rebut totes les ofertes enviades per correu certificat. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant i serà notificada a tots els licitadors.

--------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTA ACLARATÒRIA
Havent-se detectat error en el annex ll (model d'oferta econòmica) del plec de clàusules administratives, s'adjunta el model d'oferta econòmica degudament corregit.
Enllaç a:
· Annex II corregit

------------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: 11 de maig de 2015
Data publicació Boib: 23 d'abril de 2015

Enllaç a:
· Boib
· Plec condicions tècniques
· Plec condicions administratives
· Quadre de criteris adjudicació
· Quadre característiques contracte