Juliol 13, 2024

ajuntamentdaltvila

Rehabilitació del carrer Carles Roman Ferrer

Adjudicació:

 

  • Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
  • Import: noranta-nou mil sis-cents euros (99.600 €)
  • IVA: vint mil nou-cents setze euros (20.916 €)
  • Preu total: cent vint mil cinc-cents setze euros (120.516 €)
  • Data formalització contracte: 10 de febrer de 2015

 

-------------------------------------

Nota a 9 de gener de 2015:

Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dimarts 13 de gener de 2015 a les 8,45  hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.