Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

PROJECTE DE RENOVACIÓ D’INFRAESTRUCTURES I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT D’EIVISSA

Adjudicació definitiva a l’empresa:
AGLOMERADOS IBIZA, S.A.
Per un import de: 
-  Un milió cent vuitanta-quatre mil sis-cents setanta-set euros amb set cèntims (1.184.677,07 €)
-   IVA cent vuitanta-nou mil cinc-cents quaranta-vuit euros amb trenta-tres cèntims (189.548,33 €) 
Total: d'un milió tres-cents setanta-quatre mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta cèntims (1.374.225,40 €).