Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministrament de productes de neteja"

Nota a 4 de febrer de 2015:
Se us comunica que mitjançant decret de data 26 de gener de 2015, s'ha procedit a declarar desert l'expedient de referència.
Enllaç a decret

----------------------------------------------

Nota a 13 de gener de 2015:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 15 de gener de 2015 a les  8,15 hores a les dependències municipals sites al carrer de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------

Nota:
Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 29 d'octubre de 2014 a les 8:15 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

----------------------------------------------
Nota:
Mesa de contractació
per a l'apertura d'ofertes (sobre núm. 4), dia 28 d'abril de 2014, a les 10,00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.


----------------------------------------------
Nota:
Decret aixecament suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret aixecament suspensió


---------------------------------------------------
Nota a 11 d'abril de 2014:
Enllaç a aclariments i rectificacions de la documentació que regeix la licitació "subministrament de productes de neteja per al concurs (exp. 21/13)"

Enllaç a:
· Aclariments i rectificacions en pdf
· Annexe I
· Plec administratiu corregit

-----------------------------------------------
Nota a 10 d'abril de 2014:
Decret suspensió de termini de presentació de proposicions.

Enllaç a:
· Decret en pdf

--------------------------------------------------------
Nota aclaratoria: La aportació del annex III del Plec de Condicions Administratives Particulars permet substituir la documentació general (sobre nº 1) segons l'establert a l'article 146.4 del TRLCSP, i en concret la documentació requerida al punt 14.1.1 a), b) i c) de l'esmentat Plec de Condicions.

-------------------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 11 d'abril de 2014.
Data publicació BOIB: 27 de març de 2014.

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques
· Boib