Juliol 20, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de custòdia externa de l'arxiu administratiu de l'Ajuntament d'Eivissa"

ADJUDICACIÓ
Entitat: NOMESPAPER DCA SL
Data:
 18 de març de 2014
Import: cent vint mil euros (120.000 €)
IVA: vint-i-cinc mil dos-cents euros (25.200 €)
Preu total: cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200 €)
Formalització contracte: 20 de març de 2014

-------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic a l'annexe II del plec administratiu, model d'oferta econòmica:
On diu "..., pels següents preus unitaris segons el preu per hora per persona de prestació del servei: ...", ha de dir   "..., pels següents preus unitaris:  - Transferència:       ...... euros/contenidor
- Inventariat:             ...... euros/registre informàtic
- Manipulació:          ...... euros/contenidor
- Custòdia:               ...... euros/contenidor (mensuals)
- Consultes normals: ..... euros (.... euros + 21% IVA:...)
- Consultes urgents:  ..... euros (.... euros + 21% IVA:....)
- Contenidor:            ...... euros/unitat
- Carpetes:               ...... euros/unitat, ..."

------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Únic criteri d'adjudicació el preu
Termini de presentació d'ofertes: fins el 19 de febrer de 2014
Data publicació BOIB: 4 de febrer de 2014

Enllaç:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre de característiques tècniques 
· Annexe en pdf