Desembre 08, 2023

ajuntamentdaltvila

“Proyecto de cambio de cubierta y falso techo de las piscina de Can Misses"

ADJUDICACIÓ
- Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 23 d'octubre de 2013
- Import: cent vint-i-sis mil cent quaranta-dos euros (126.142 €)
- IVA: vint-i-sis mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims (26.489,82 €)
- Preu Total: cent cinquanta-dos mil sis-cents trenta-un euros amb vuitanta-dos cèntims (152.631,82 €)
-Data formalització contracte: 30 d'octubre de 2013