Juny 17, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei de centre d'acollida municipal"

ADJUDICACIÓ
Entitat: INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Data:
20 de febrer de 2014
Import: dos-cents cinquanta-sis mil quatre-cents tres euros amb seixanta-tres cèntims (256.403,63 €)
IVA: exempt
Formalització contracte: 26 de febrer de 2014


-----------------------------------------------------------
Nota:
Per la present s'informa que davant la impossibilitat de celebrar la Mesa per a l'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), prevista per al dia 20 de gener de 2014, aquesta es celebrarà el dia 21 de gener de 2014 a les 8:45 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

---------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes econòmiques (sobre núm. 2), per al dia 20 de gener de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota:
Mitjançant la present s'informa que s'ha acordat fixar la Mesa de Contractació d'obertura d'ofertes per al dia 19 de novembre de 2013 a les 9:15 hores a les dependències municipals sites al C. de Canàries, 35, 2º pis, Edifici Sa Colomina, de la ciutat d'Eivissa.

A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa prevista per al dia 19 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


--------------------------------------------
Nota:
A la vista que el President de la Mesa de Contractació, Sr. Juan Mayans Cruz, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 13 de novembre de 2013, s'ha procedit a nomenar com a president d'aquesta a la Regidora, Sra. Miriam Valladolid Portas. 


-------------------------------------------------------------------------------
Mitjançant decret de data 30 d'octubre s'ha suspès la Mesa per a l'obertura d'ofertes per a l'expedient "Servei de centre d'acollida municipal" prevista pel proper dilluns dia 4 de novembre de 2013, una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

-------------------------------------------------------------------------------
Nota aclaratòria:
Es fa saber als licitadors que s'ha observat una errada de caire tipogràfic:
En el quadre de característiques tècniques, apartat I, doncs la data límit de presentació de proposicions, és de 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOIB, tal i com es detalla a l'anunci de licitació publicat al BOIB (i no de 7 dies com consta erròniament al Quadre de característiques). PER LA QUAL COSA, LA DATA DE FINALITZACIÓ D'OFERTES FINALITZA EL 25 D'OCTUBRE DE 2013
------------------------------------------------------------------------------
Procediment:
Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 25 d'octubre de 2013
Data publicació BOIB: 10 d'octubre de 2013

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· Quadre característiques tècniques
· BOIB 10 d'octubre de 2013