Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

“Acondicionamiento de la piscina municipal de Can Misses”

Data formalització contracte: 13 de febrer 2013


---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: GASIFREDSAC, S.L.
Data: 26 de desembre de 2012
Import: cent noranta-sis mil nou-cents noranta-nou euros amb trenta-vuit cèntims  (196.999,38 €)
IVA: quaranta-un mil tres-cents seixanta-nou euros amb vuitanta-set cèntims (41.369,87 €)
Preu Total: dos-cents trenta-vuit mil tres-cents seixanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (238.369,25 €)
Data formalització contracte:  dins del termini màxim de vuit dies hàbils des de la notificació del corresponent decret.