abril 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Neteja de vidres de les dependències municipals"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ELEAL, S.L.
- Data: 4 de novembre de 2010
- Import: cinquanta-un mil vuit-cents euros (51.800 €)
- IVA: nou mil tres-cents vint-i-quatre euros (9.324 €)
- Preu Total:seixanta-un mil cent vint-i-quatre euros (61.124 €)
Data difusió: 10/11/2010

--------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ   PROVISONAL
Entitat:    LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS ELEAL  SL
Data:  2  de  setembre de 2010.
Import:    cinquanta-un mil vuit-cents euros (51.800 €)
IVA:   nou mil tres-cents vint-i-quatre euros ( 9.324  €)
Preu total :  Seixanta-un mil  cent vint-i-quatre euros ( 61.124 €) 
Data difusió: 7 de setembre de 2010

--------------------------------------------------------
Nota a 20 d'agost de 2010:
"Havent-se emès informe dels serveis tècnics municipals, la Mesa es reunirà el proper dia 23 d'agost de 2010 a les 10:00 hores per procedir a l'obertura de l'oferta relativa als criteris avaluables mitjançant xifres o percentatges (Sobre núm.3)."

--------------------------------------------------------
Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 9 d 'agost de 2010

Enllaç a:
· Plec tècnic
· Plec administratiu
· BOIB núm. 110 de data 24 de juliol de 2010, anunci num. 16.578