Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'obres de manteniment al CP Poeta Villangómez"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 2 de juliol de 2010
- Import: cinquanta-set mil tres-cents catorze euros amb seixanta-cinc cèntims (57.314.65 €)
- IVA: deu mil tres-cents setze euros amb seixanta-quatre cèntims (10.316.64 €)
- Preu Total:  seixanta-set mil sis-cents trenta-un euros amb vint-i-nou cèntims (67.631.29 €)
Data difusió: 6/07/2010

---------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: Construcciones y Mejoras Sa Torre SL         
Data: 11 de juny de 2010.
Import: Cinquanta-set mil  tres-cents  catorze euros amb  seixanta-cinc cèntims ( 57.314,65  €)
IVA: Nou mil cent setanta euros amb  trenta-quatre cèntims ( 9.170,34 €)
Preu total: Seixanta-sis mil  quatre-cents vuitanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims ( 66.484,99 €)
Data difusió: 15/06/2010