Juny 20, 2024

ajuntamentdaltvila

"Millora d'infraestructures hidràuliques a la zona de Figueretes"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.
- Data: 20 d'agost de 2010
- Import: tres-cents vint-i-quatre mil divuit euros amb vint-i-quatre cèntims (324.018´24 €)
- IVA: cinquanta-vuit mil tres-cents vint-i-tres euros amb vint-i-vuit cèntims(58.323´28 €)
- Preu Total: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (382.341´52 €)
Data de difusió: 26 d'agost de 2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat: NAVES Y CONDUCCIONES SA
Data: 27 de  juliol de 2010.
Import: tres-cents vint-i-quatre mil divuit euros amb vint-i- quatre  cèntims ( 324.018,24 €)
IVA: cinquanta-vuit mil  tres-cents vint-i-tres euros amb  vint-i-vuit cèntims ( 58.323,28   €)
Preu total: tres-cents vuitanta-dos mil tres-cents quaranta-un euros amb cinquanta-dos cèntims (382.341,52  €)
Data difusió: 29/07/2010

------------------------------------------------
Nota a 16 de juliol de 2010:
La Mesa de contractació es reunirà el dia 19 de juliol de 2010, a les 10,00 hores per fer la proposta d'adjudicació.
--------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació ofertes: fins al 25 de juny de 2010

Enllaç a:
· Plec administratiu
· Resolució Consell
· Projecte d'Infraestructures Hidràuliques
· Anunci Boib núm.89 de data 12/06/2010, anunci núm. 13285