Novembre 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

sinimagen

L’objectiu és seguir millorant la ciutat i les infraestructures munici-pals.

L’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat els tramits per a la realització de tres modificacions puntuals del Pla general d’Ordenació Urbana, la relativa a la parcela que ocupa el Mercat Nou, la modificació dels poligons industrials de Can Bernart i Can Bufí i la relativa a ses Feixes.

Donada la llarga tramitacio del Pla General d’Ordenació Urbana, des d’aquest aquest equip de govern s’ha decidit iniciar el procediment administratiu per a seguir millorant la ciutat i les infraestuctures municipals.

Actualment el Pla General continua la seva tramitació. S’está a l’espera de l’informe de la comissio balear de Medi Ambient i una vegada es disposi d’aquesta documentació es donarà trasllat al Consell Insular per a la seva revisió.

El regidor d’Urbanisme, Jordi Salewski, ha afirmat que ‘continuam amb la tramitació per aprovar el nou PGOU, però la ciutat no pot esperar més i necessitam activar aquestes modificacions que són d'interés general’.

La primera de les modificacions és la relativa al canvi de qualificació  urbanistica de la parecl.la on està situat el Mercat Nou d’Eivissa així com les condicions tècniques que regiran la contractació.

Pel que fa a la parcel.la que ocupa el Mercat Nou d’Eivissa, la modificació puntual és necessària per aconseguir els paràmetres urbanístics per fer el nou mercat, complint amb el compromis de mantenir un mercat de proximitat en ple centre de la ciutat. 

Donades les dificultats d’instal.lació del mercat provisional a la zona de les pistes de Sa Bodega, es proposa una nova ubicació, on no és necessari fer cap modificació urbanística a la parcel·la dels antics jutgats a l'avinguda Isidor Macabich, cantonada amb carrer de Madrid.

La parecel.la on s’ubicarà el mercat provisional té qualificació urbanística de residencial i permet les obres necessàries per a un mercat temporal.

L’Ajuntament d’Eivissa preveu l’enderrocament dels antics jutjats i la construcció del mercat provisional al darrer trimestre de l’any 2024.

Durant aquest temps, es revisará, redactará i licitará el  projecte del Mercat Nou per a la seva construcció. 

La revitalització del Mercat Nou suposarà un impacte positiu social i econòmic per al municipi i també per als barris adjacents. En aquest sentit, el futur Mercat Nou serà un nou model de mercat, que s'adapti millor al seu entorn, millori les accessibilitats i la seva capacitat amb més activitats. 

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Eivissa, Jordi Salewski, ha afirmat que ‘tenim l'obligació de disposar d'una parcel·la adequada per a les noves instal·lacions d’aquest tipus d’equipaments, és una necessitat  atenent a l’estat actual de l’immoble del Mercat Nou amb espais infrautilitzats i amb la necessitat d’actualitzar-se’.

El regidor ha conclòs que ‘les modificacions puntuals del Pla General es converteixen, per aquest equip de govern, en una prioritat que ha de tenir una especial atenció permanent i una tramitació breu, àgil i preferent, donada la situació urbanistica generada al disposar d’un PGOU obsolet. Nosaltres seguirem treballant en l’aprovació del nou planejament urbanistic per tal de disposar una ciutat ordenada i a l’alçada que mereix la ciutadania’.

El regidor Jordi Salewski ha informat d’aquesta modificació del Pla General als paradistes del Mercat Nou per a que tinguin coneixement de les futures accions de l’Ajuntament d’Eivissa.

En aquest sentit, la regidoria d’Urbanisme ja ha iniciat la tramitació d’aquesta modificació puntural amb l’inici de la licitació de la contractació l'elaboració i redacció de la documentació necessària per a dur a terme el canvi de qualificació de l’illa conformada pels carrers de Castella, Catalunya, Canàries i Extremadura.

Poligons industrials de Can Bernat i Can Bufí

La segona modificació del Pla General d’Ordenació Urbana del municipi d’Eivissa té a veure amb els poligons industrials de Can Bernat i Can Bufí.

En relacio a aquest tema, la demanda de sòl industrial a l’illa d’Eivissa és una realitat que manifesten les empreses i que ja va quedar palès al Consell d’Alcaldes en data de novembre de 2021, en el que es va aprovar la posada a disposició de sòl industrial.

El municipi d’Eivissa disposa de dues grans zones industrials com són can Bernat i Can Bufí, que estan molt properes a la ciutat i ben connectades a la xarxa de carreteres. Aquest espais ja tenen activitat, però son el resultat del planejament dels anys 70 i 80, però el desenvolupament urbanístic ha donat lloc a una situació de precarietat tant a nivell de qualitat d’edificacions, com d’urbanització i de serveis urbans adequats al nous requisits normatius.

La modificació urbanística es planteja amb l’objectiu de planificar aquests espais industrials i de dotar-los de serveis, per dissenyar nous carrers i millorar la mobilitat i actualitzar-se a les necessitats actuals alhora de donar resposta a les peticions realitzades pels empresaris de les dues zones que expressaven la necessitat de modificació del Pla General per a poder millorar l’entorn de les seves empreses.

Ses Feixes des Prat de Vila

La tercera modificació del planejament urbanístic del municipi d’Eivissa té a veure amb l’àmbit de ses Feixes des Prat de Vila. Per a l’equip de govern de l’Ajuntament d’Eivissa és adient promoure una acció encaminada a reconèixer la condició natural de l’àmbit, mitjançant la seva declaració com a sol rústic protegit a tot l'àmbit de ses Feixes des Prat de Vila, donant compliment a les imposicions legislatives.

En aquests moments una part de feixes Prat de Vila és sòl rústic comú i l'altra és sòl urbà. Les revisions del PGOU  tracten tot l'àmbit com a sòl rústic protegit.
La modificació puntual té la finalitat de classificar Ses Feixes Prat de Vila com a sòl rústic protegit com als altres dos planejaments urbans previs.

La zona humida de ses Feixes des Prat de Vila és un element estructural dels ecosistemes naturals a protegir atenent als seus valors ambientals, agrícoles, ecològics, paisatgístics, patrimonials i històrics; ofereixen una oportunitat per mantindre'ls lliures d’edificació i una mostra de l’evolució històrica i llegat agrari de l’illa, com a zona cultivable de feixes.

Aquests valors apropen als terrenys que conformen l’àmbit, en el marc dels sòls rústics susceptibles de protecció i conservació del medi natural.

Al marge de la seva realitat física natural, també disposen de diferents  iniciatives legislatives que venen a recolzar el reconeixement d’aquest valors ambientals i patrimonials, i que han permès aturar la transformació urbanística de l’àmbit.

Hi ha que destacar que al llarg de l'última dècada s’han aprovat diferents plans hidrològics de les Illes Balears que han reforçat el principi del reconeixement del medi ambient com un element estructural en la preservació i conservació del medi natural a través de la seva planificació territorial. I precisament és aquesta planificació la que posa en valor l’àmbit de ses Feixes des Prat de Vila com a zona humida i zona inundable; condicions que impossibiliten la seva transformació urbana.

Wpp