Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament EivissaL’Ajuntament d'Eivissa informa de l'obertura del període de pagament voluntari dels tributs municipals. El termini establert perquè els contribuents puguin abonar els seus deutes tributaris s'estén des del 16 d’agost i fins al 2 de novembre de 2022.

Els tributs municipals als quals es refereix són:
- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.
- Imposte sobre Béns Immobles de naturalesa Rústica.

Exaccions municipals unificades sobre immobles que comprenen les següents:
· taxa per recollida de fems
· taxa per entrada de vehicles i reserva d’aparcament.

- Rebuts del servei municipal d'aigües de parcial sanejament.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Exaccions municipals unificades sobre comerços i industries i activitats professionals, que comprenen les següents:
- taxa recollida de fems
- taxa per entrada de vehicles i reserva d’aparcament
- impost sobre activitats econòmiques

En cas que el contribuent tingui domiciliat el pagament d'aquests rebuts, es carregaran directament a compte el 14 d'octubre.

Els contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus deutes tributaris a les oficines del Servei de Recaptació Municipal, situades al carrer Canàries, de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, durant l´esmentat termini.

El pagament també es pot realitzar a través d´internet, connectant-se amb qualsevol dels webs de les entitats col·laboradores o la web de l'Ajuntament www.eivissa.es, a l'apartat de pagament d'impostos.

Wpp