Regidories


2n Tinent d'alcalde - Regidor de Benestar Social i Habitatge

Joan RibasSr. Juan Ribas Ferrer

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

Delegacions assignades
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb l’àrea de benestar social i habitatge inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 45.160,48, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor dels barris de Sa Capelleta, Ses Canyes i S'hort del Bisbe.

 
1r Tinent d'alcalde - Regidor d’Hisenda i Administració Municipal

Alfonso MolinaSr. Ildefonso Molina Jiménez

Dades de contacte:
Adreça: Pere Tur, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 303 561
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament relacionats amb les següents matèries englobades a l’Àrea Econòmica i d’Administració Municipal: Economia i Hisenda ( intervenció, tresoreria, recaptació i gestió tributària i cadastral), pressupostos i comptabilitat, Secretaria General i serveis jurídics, contractació, potestat sancionadora, responsabilitat patrimonial, sistemes d’informació, servei d’atenció a la ciutadania, padró i estadística i desenvolupament local, així com qualsevol altre relacionada amb les anteriors, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Pressupostos i comptabilitat.
- Gestió tributària i cadastre.
- Intervenció, Tresoreria i Recaptació.
Les atribucions previstes en el punt primer de la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Incoació i resolució de procediments de responsabilitat patrimonial.
- Incoació i resolució de procediments sancionadors a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.
- Adopció de mesures cautelars a adoptar a fi d’assegurar l’eficàcia de les resolucions que puguin recaure en expedients sancionadors, a excepció dels derivats d’infraccions urbanístiques.

La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació parcial de 32 hores setmanals amb una retribució bruta anual de 42.902,46.- Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidor del barri de s'Eixample.

 
3ra Tinent d'alcalde - Regidora de Territori i Vies Públiques

Elena LópezSra. Elena López Boned

Dades de contacte:
Adreça: Plaça d’Espanya, 1 - 07800 Eivissa
Tel: 971 397 500
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

Delegacions assignades:
Delegada la facultat de dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria d’urbanisme i activitats, enllumenat públic, gestió i execució de projectes d’obres municipals i conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Atorgament de llicències urbanístiques.
- Atorgament de llicències de llicències d’ocupació de vía pública vinculades a obres i güals
- Procediments relacionats amb activitats permanents i les seves modificacions, activitats itinerants i activitats no permanents, previstos a la Llei 7/2013 de 26 de novembre i atorgament de llicències per a la instal·lació d’aparells musicals.
- Incoació i resolució de procediments de disciplina urbanística.
- Incoació de procediments de ruïna.
- Adopció de mesures cautelars en relació a expedients de disciplina urbanística i de ruïna, i confirmació, modificació o aixecament de mesures provisionalíssimes i adopció de mesures cautelars de suspensió d’activitats, previstes a la Llei 7/2013 de 26 de novembre.
-Incoació de procediments sancionadors derivats d’infraccions urbanístiques i resolució dels mateixos sempre que la quantia de la sanció no superi els 6000 euros.
- Ordres d’execució.
- Expedició de certificats d’antiguitat i cèdules urbanístiques.
-Acords necessaris per el seguiment i el correcte funcionament de la concessió d’enllumenat públic.
- Procediments relacionats amb les obres municipals promogudes per l’Ajuntament, empreses o entitats associades, pel Consorci Patrimoni de la Humanitat, patronats municipals i concessionaris.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.
Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva, amb una retribució bruta anual de 45.160,48, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris d'Es Pratet i Passeig Marítim.

 
Regidora de Participació Ciutadana i Transparència

María del Carmen BonedSra. María del Carmen Boned Verdera

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de participació ciutadana, registre municipal d'associacions i polítiques d'igualtat, inclosa la representació de l'Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L'anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació de procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades, la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers relacionats amb les matèries delegades, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva amb una retribució bruta anual de 40.552,67.- Euros,que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora dels barris de Ca n'Escandell, Can Misses, Cas Mut i Puig des Molins.

 
Regidora de Turisme i Comerç

Gloria CorralSra. Gloria Corral Joven

Dades de contacte:
Adreça: Edifici CETIS. C/ de Canàries, 35.
Tel: 971 397 600
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

Delegacions assignades:
Dirigir i gestionar els serveis que presta l’Ajuntament en matèria de turisme i comerç, inclosa la representació de l’Ajuntament en els actes relacionats amb les anteriors atribucions.

L’anterior delegació inclou la firma dels actes de tràmit necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les matèries objecte de delegació, la realització de contractes menors vinculats a les àrees delegades i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers en relació a:
- Permisos i autoritzacions relacionades amb els usos, ocupació i activitats lúdiques a realitzar a la via pública.
- Procediments en matèria de venda ambulant i mercats ocasionals i periòdics.
- Atorgament de llicències de publicitat.
- Mercats municipals.
La delegació anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra els acords dictats.

Exercirà el càrrec en règim de dedicació exclusiva a partir del dia 17 de juliol de 2015, amb una retribució bruta anual de 40.552,67 .- Euros, que es percebran amb 14 pagues, dotze corresponents a cadascuna de les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les mensualitats de juny i desembre.

Regidora del barri de Cas Serres.

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 Següent > Fi >>

Pàgina 1 de 3