Mai 27, 2024

ajuntamentdaltvila

Registre Municipal de Solars

L’Ajuntament d’Eivissa ha posat en marxa per primera vegada el Registre Municipal de Solars, una eina que té la finalitat de fomentar la rehabilitació dels immobles del nucli històric de la ciutat que es troben en estat de ruïna. La filosofia del Registre Municipal de Solars és fomentar el deure de conservació i la correcta edificació. Així, en compliment del que marca de llei, l’Ajuntament inclou dins el registre els immobles amb expedient de ruïna declarada i dona als seus propietaris un termini de dos anys per rehabilitar-los. Transcorregut aquest temps, si no s’han realitzat millores, es preveu que tercers puguin comprar les ruïnes i rehabilitar-les o bé tirar-les a terra i construir una nova edificació. També podria donar-se el cas que fossin adquirides per la pròpia administració per dur endavant la seua recuperació urbanística.

Inicialment s’han inclòs al Registre Municipal de Solars set edificacions de Sa Penya amb expedient de ruïna, la qual cosa vol dir que o bé els propietaris iniciaran en el termini de dos anys la seua rehabilitació o bé sortiran a la venda per tal que es pugui portar a terme la recuperació dels immobles. Tots els habitatges que s’han inclòs al Registre Municipal es troben a dia d’avui deshabitats i en un estat molt precari. L’Ajuntament ha iniciat converses amb els propietaris per explicar-lis les mesures adoptades per promoure la rehabilitació del barri, tot i que anteriorment ja se’ls havia notificat la necessitat urgent de dur a terme actuacions. S’ha de recordar que la llei obliga a tot propietari d’un immoble a mantenir-lo en bon estat, obligació que actualment molts propietaris incompleixen als barris històrics de la ciutat.

El set immobles que s’han inclòs al Registre Municipal de Solars es troben als carrers Mare de Déu, Fosc, Retir i Josep Verdera.

Revisió Pla General d'Ordenació Urbana 1987

Aprovació definitiva de data 13 de juliol de 2023 per acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historic-Artístic del Consell Insular d’Eivissa.

 Descàrrega de la normativa i plànols del Pla General d'Ordenació Urbana Vigent:

     - Descarregar documentació (arxiu comprimit ZIP 225 MB)

     - Descarregar plànols (arxiu comprimit ZIP 66 MB) 

 

 Anunci BOIB nº 129 del 19 setembre 2023 (edicte 8655)

Anunci BOIB nº 129 del 19 setembre 2023 (edicte 8656)

-----------

Consultar documents del Pla General d'Ordenació Urbana 1987 (no vigent)

 


Acord municipal en relació amb l’aplicació del Decret Llei 6/2023, de mesures urgents en matèria d’habitatge (BOIB núm. 135, de 03.10.2023). Ple de data 30.11.2023 i Ple de data 29.02.2024

Descarregar PDF

 

Disciplina urbanística

El departament de Disciplina Urbanística s'encarrega d'impulsar i tramitar els informes de tot tipus d'infraccions i sancions corresponents a aquelles obres que es troben fora de llei d'acord amb les ordenances municipals o el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Dins d'aquestes infraccions, la prioritat d'aquest departament és la paralització d'aquelles obres iniciades i no comunicades, per tal de poder restaurar els danys i realitzar les obres ajustades a llei.

Les sancions més habituals són:
Infraccions en general
Ordre d'execució
Expedients sancionadors
Restauració o demolició
Expedients de ruïna