Agost 13, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament d'EivissaÉs la primera institució de l’illa en regularitzar el treball no presencial.

L’Ajuntament d’Eivissa ha finalitzat la tramitació del reglament que regula la prestació del servei en la modalitat no presencial, mitjançant la fórmula del teletreball a l’Ajuntament d’Eivissa. El reglament es preveu aprovar, de manera definitiva, al ple del mes de gener.

El document estableix les bases i directrius mitjançant les quals s’articula la possibilitat de que els i les empleades publiques de l’Ajuntament d’Eivissa es poden acollir a aquesta modalitat de feina i tenen la consideració de llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball els que poden ser efectuats de forma autònoma i no presencial atenent a les seues característiques específiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament.

Per a la Regidora de Recursos Humans, Estefania Torres, “aquest document té com a finalitat fonamental contribuir a la modernització de l’Ajuntament i afavorir la conciliació de la vida professional, personal i familiar flexibilitzant i permitent la realització del treball des del domicili, tot això sense la disminució de la dedicació i la qualitat del servei”.

L’adhesió al teletreball és voluntària i reversible en qualsevol moment a petició de la persona teletreballadora, sense perjudici del fet que com a conseqüència d’una revisió de la resolució d’autorització per part de l’Ajuntament es determini la finalització de l’autorització, modificació dels seus termes o suspensió temporal del teletreball.

El personal empleat públic subjecte al règim de teletreball té els mateixos drets i deures que la resta del personal de l’Ajuntament d’Eivissa i no pateix variació en les seues retribucions ni detriment en les seues oportunitats de formació, promoció professional ni en cap altre dret dels empleats/des públics.

Aquesta condició s’atribueix a la persona amb caràcter individual, si aquesta cessa al seu lloc de treball, qui pugui ocupar-lo amb posterioritat no tendrà la consideració de personal teletreballadora en el marc de la convocatòria vigent.

Pel que fa a la duració del teletreball, aquesta és d’un any. No obstant això, un mes abans que arribi a la finalització el termini per al qual es va concedir el teletreball, l’empleat/da públic pot sol·licitar la pròrroga.

Les jornades de feina es poden distribuir de la següent manera: poden establir-se en períodes de 3 dies de teletreball i 2 dies presencials a la setmana, 4 dies de teletreball i 1 dia presencial a la setmana o 5 dies de teletreball i la setmana següent 5 dies presencials. Aquestes jornades són escollides pel treballador/a amb el vistiplau de la persona responsable corresponent.

El reglament també inclou la creació d’una comissió de Seguiment del Teletreball que serà l’òrgan col·legiat de seguiment i control de la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball que avaluarà els resultats i experiències que es derivin de les diferents convocatòries de teletreball, estudiarà les incidències que li facin arribar els diferents serveis competents en matèria de teletreball, entre d’altres funcions.

Les persones treballadores de l’Ajuntament d’Eivissa que poden sol·licitar la prestació del servei en la modalitat de teletreball el personal empleat/da públic han de reunir els següents requisits:

a) Estar en situació de servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que comporti la reserva del lloc de treball. En aquest últim cas, si la persona sol·licitant resultàs seleccionada, ha d’incorporar-se al seu lloc de treball, sol·licitant el reingrés des de la situació administrativa en la qual es trobi abans de la data d’inici del teletreball que es faci constar a la resolució d’autorització.

b) Haver exercit el lloc de treball per al qual se sol·licita el teletreball durant almenys un any a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds o a la data en què va ser declarat en situació administrativa amb reserva de lloc.

c) Ser titular o ocupant d’un lloc de treball susceptible de ser prestat de manera no presencial en règim de teletreball conforme a l’establert a l’article 4 d’aquest Reglament.

d) Que el lloc des del qual es vagi a realitzar el teletreball compleixi amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral.

e) Tenir coneixements informàtics i telemàtics teòrics i pràctics que garanteixin l’aptitud per teletreballar, així com la protecció de les dades objecte de tractament.

f) Disposar en la data en què comenci el règim de teletreball de l’equip informàtic, dels sistemes de comunicació i de la connectivitat amb les característiques que disposi l’Ajuntament en funció de la disponibilitat tecnològica i la seguretat dels sistemes.

El Reglament també preveu els barems de valoració de les diferents sol·licituds que poden ser per conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral, és a dir, per tenir fills o filles menors d'edat amb discapacitat reconeguda o grau i nivell de dependència declarada; per tenir fills o filles menors d’edat; per tenir el cònjuge o la parella de fet inscrita al Registre corresponent o fills o filles majors d'edat amb discapacitat reconeguda, o grau o nivell de dependència declarada; per tenir altre familiar a càrrec directe fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb discapacitat reconeguda; per ser família monoparental; per ser personal empleat públic amb una discapacitat reconeguda relacional amb la mobilitat o que afecti a aquesta mobilitat o per la distància de desplaçament des de la localitat on té el seu domicili la persona sol·licitant al lloc on es troba ubicat el seu lloc de treball.

El document també inclou dues disposicions concretes. La primera respecte a les empleades públiques en període de gestació que compleixin els requisits previstos, poden presentar la seua sol·licitud en qualsevol moment i obtenir autorització per prestar el servei en règim de teletreball.

També la disposició per a les empleades públiques que tenguin la condició de víctimes de violència de gènere, que compleixin els requisits previstos, poden presentar la seua sol·licitud en qualsevol moment i obtenir autorització per prestar el servei en règim de teletreball.

El Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seua aprovació al Ple de l’Ajuntament d’Eivissa del mes de gener.

Wpp