Juliol 23, 2024
Portal de Transparència

A. Informació sobre la Corporació Municipal

A.1.- Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament

1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament.
- Alcalde/sa
- Regidors/es

2. S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcalde/sa i de cada un dels regidors/es de l'Ajuntament.
- Alcalde/sa
- Regidors/es

3. Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/sa (i s'inclou la de tots els càrrecs electes).

4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament.
·
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament 2015
· Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament 2016

5. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de Càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.

6. Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa.
L'Oferta Pública està paralitzada des de l'any 2012.
Els processos selectius que van sortint s'exposen a:
· Processos selectius

A.2.- Informació sobre l'organització i el patrimoni de l'Ajuntament

7. S'especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions (inclosos, si escau, Juntes de Districte o barris).
· Alcalde/sa
· Ple de l'Ajuntament d'Eivissa
· Junta de Govern Local
· Comissions Informatives

8. S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web).
· Patronats municipals, consorcis i d'altres òrgans col·legiats

9. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes s'indicarà expressament al web).
2015

· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música
2016
· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música

10. Està aprovada i es publica l'Agenda Local 21, i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal.
Enllaç a:
· Agenda Local 21
· Manifest Eivissa Verda en pdf (És el pla estratègic municipal en matèria de medi ambient. També es pot descarregar des de l'apartat Agenda Local 21)

11. Es publica la relació detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.
- Inventari de vehicles de l'Ajuntament d'Eivissa
- Inventari de vehicles del Patronat Municipal d'Esports
La resta de Patronats i ens municipals no disposen de vehicles.

12. Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.
Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament d'Eivissa 2015
:
- Drets reals
- Immobles urbans
- Immobles rústics
- Vies públiques
- Béns revertibles
- Mobles de caràcter històric i obres d'art
- Valors mobiliaris (accions)
- Altres béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal d'Esports 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal de Música 2015:
- Inventari de béns
Inventari de Béns i Drets del Patronat Municipal del MACE 2015:
Drets reals
Mobles de caràcter històric
- Altres béns

A.3.- Informació sobre normes i institucions municipals

Es publica la següent informació dels Òrgans de Govern Municipals:

13. 
Ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.

14. Actes íntegres dels plens municipals 2016, i actes íntegres anteriors a 2016.
 
15. Acords complets de les Juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.
També es publiquen les convocatòries.

16. Es poden
seguir en directe al web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals.
 
17. Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).
· Decret de constitució de la Unitat de Transparència i Informació de l'Ajuntament d'Eivissa.

18. Es publiquen les resolucions judicials (íntegres o un enllaç als seus continguts) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.).
· Resolucions judicials 2015
· Resolucions judicials 2016