Mai 07, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 1/10 C

"Projecte d'implantació de contenidors escamotetjables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Marina".

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, SL
- Data: 19 d'abril de 2010
- Import: cent vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros (122.525 €)
 -IVA: dinou mil sis-cents quatre euros (19.604 €)
-Preu Total: cent quaranta-dos mil cent vint-i-nou euros (142.129 €)
- Data difusió: 22 d'abril de 2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 29 de març de 2010.
- Import: cent vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros (122.525 €)
- I.V.A.: dinou mil sis-cents quatre euros (19.604 €)
- Import Total: cent quaranta-dos mil cent vint-i-nou euros (142.129 €)
- Data difusió: 6 d'abril de 2010

Exp. Núm. 1/09 C

“Centre artesanal de Sa Pedrera al barri de Sa Penya”.

Adjudicació definitiva a l’entitat:
COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, SAU
Per un import de:
Sis-cents vuitanta-sis mil quaranta-set euros amb setze cèntims (686.047,16 €)
- IVA cent nou mil set-cents seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (109.767,55 €)
- Sent un total de set-cents noranta-cinc mil vuit-cents catorze euros amb setanta-un cèntims (795.814,71 €)
Data difusió: 28/07/2009
 


------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A.
Import:  sis-cents vuitanta-sis mil quaranta-set euros amb setze cèntims (686.047,16 €)
IVA: cent nou mil set-cents seixanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (109.767,55 €)
Preu total: set-cents noranta-cinc mil vuit-cents catorze euros amb setanta-un cèntims (795.814,71 €)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: El preu
Termini de presentació d’ofertes: fins 20 de maig de 2009
El projecte es troba a disposició dels interessats a la copisteria Copión (Avda. Isidoro Macabich, 22 Telef: (971) 194236
Data de difusió: 07.05.2009

Enllaç al Plec administratiu

Exp. Núm. 2/11 C

"Dotació de la il.luminació del Museu d'art contemporani (MACE)"

Data formalització contracte: 4 de maig de 2011
Data difusió: 13 de maig de 2011

Llegeix més...

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
13
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20