Desembre 10, 2023

ajuntamentdaltvila

"Projecte soterrat de xarxes tensades en el barri de Poble Nou"

ADJUDICACIÓ

Entitat: INSTALADORA ELÉCTRICA BADI SL
Data: 7 de gener de 2011.
Import: cent noranta-quatre mil cent vuitanta-set euros amb vint-i-nou cèntims( 194.187,29 €)
IVA: trenta-quatre mil nou-cents cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (34.953,71 €)
Preu total: dos-cents vint-i-nou mil cent quaranta-un euros (229.141,00 €)
Data formalització: 13 de gener de 2011.
Data difusió: 19 de gener de 2011