Juliol 23, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'implantació de contenidors escamotetjables per recollida de R.S.U. i recollida selectiva amb accés superficial a Sa Marina".

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
- Entitat:  CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, SL
- Data: 19 d'abril de 2010
- Import: cent vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros (122.525 €)
 -IVA: dinou mil sis-cents quatre euros (19.604 €)
-Preu Total: cent quaranta-dos mil cent vint-i-nou euros (142.129 €)
- Data difusió: 22 d'abril de 2010

---------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
- Data: 29 de març de 2010.
- Import: cent vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-cinc euros (122.525 €)
- I.V.A.: dinou mil sis-cents quatre euros (19.604 €)
- Import Total: cent quaranta-dos mil cent vint-i-nou euros (142.129 €)
- Data difusió: 6 d'abril de 2010