Novembre 28, 2023

ajuntamentdaltvila

"Redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi de seguretat i salut i els projectes d'instal·lacions necessaries per a la rehabilitació i reforma de Sa Peixateria, es Mercat Vell i l'espai urbà del seu entorn"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 16 de març de 2010
- Import: seixanta-sis mil quatre-cents euros (66.400 €)
 -IVA: deu mil sis-cents vint-i-quatre euros (10.624 €)
-Preu total:  setanta-set mil vint-i.-quatre euros (77.024 €)
Data difusió: 22 de març 2010

---------------------------------------------------------
Data difusió: 15 de febrer de 2010

ADJUDICACIO PROVISIONAL
- Entitat: RAFAEL PERERA LEOZ
- Data: 9 de febrer 2010
- Import: seixanta-sis mil quatre-cents euros (66.400 €)
- I.V.A.:  deu mil sis-cents vint-i-quatre euros  (10.624 €)
- Import total: setanta-set mil vint-i-quatre euros (77.024 €).


Nota a 20 de gener:
La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 3 i 4  avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre número 3) s´efectuarà el proper dilluns dia 25 de gener de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino.

-----------------------------------------------------------
Nota a 15 de gener:
Els membres nomenats per a formar part del Comité d´Experts han estat: el Sr. Luis Gascón Folqué, el Sr. Víctor Rahola Aguadé, i la Sra. Rosa Gurrea Barricarte, de conformitat a l´establert a l´apartat 17.1 b) del plec de clàusules administratives que regeixen aquest contracte.

------------------------------------------------------------
Nota a 13 de gener: 
Atès la suspensió acordada per la Mesa per al dia d´avui, es comunica que La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre número 2) s´efectuarà el proper divendres dia 15 de gener de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino.

---------------------------------------------------------------
Nota a 11 de gener:
"La Mesa d´obertura de la proposició relativa als criteris d´adjudicació número 1 i 2 no avaluables mitjançant xifres o percentatges (sobre número 2) s´efectuarà el proper dimecres dia 13 de gener de 2010 a les 10:00 hores a les dependències municipals de Can Botino."

 

---------------------------------------


Procediment: Obert.
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins al 16 de desembre de 2009.
Publicat al: Boib de 1/ 12 /2009 núm. 175

Enllaç a:
· Plec administratiu 
· Plec tècnic
· Àmbit d'actuació
· Anàlisi de l'oferta y EA
· Reportatge fotogràfic
· Plànols Mercasa