Mai 15, 2021

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 6/13 C

"Projecte de reordenació de l'accès oest del Baluard de Santa Llúcia"

ADJUDICACIÓ
Entitat: CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Data: 19 de setembre de 2014
Import: cent quaranta-set mil euros (147.000 €)
IVA: trenta mil vuit-cents setanta euros (30.870 €)
Total: cent setanta-set mil vuit-cents setanta euros (177.870 €)
Formalització contracte: 30 de setembre de 2014
 

-------------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------

Havent-se emès informe en relació a les ofertes presentades, mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixat la data de la Mesa de contractació per efectuar la proposta d'adjudicació per al proper dia 27 de juny de 2014 a les 9,30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa.

Exp. Núm. 7/13 C

Restauració de la capella del Sant Crist del cementeri a l'esglèsia del Convent.

ADJUDICACIÓ
Entitat: FRIT TOT OBRA, S.L.
Data: 15 de setembre de 2014
Import: noranta-set mil nou-cents trenta-dos euros (97.932 €)
IVA: vint mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb setanta-dos cèntims (20.565,72 €)
Total: cent divuit mil quatre-cents noranta-set euros amb setanta-dos cèntims (118.497,72 €)
Formalització contracte: 22 de setembre de 2014

--------------------------------------
Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució

Exp. Núm 3/13 C

"Recuperació dels espais exteriors de la Casa de la Cúria, fase ll"

Adjudicació:
- Entitat: Refoart, S.L.
- Import: cent setanta-nou mil tres-cents trenta-set euros amb cinquanta-tres cèntims (179.337,53 €).
- IVA: trenta-set mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta-vuit cèntims (37.660,88 €).
- Preu total: dos-cents setze mil nou-cents noranta-vuit euros amb quaranta-un cèntims (216.998,41 €).
- Data formalització: 17 de febrer de 2015

----------------------------------------------------------
Nota: Mitjançant la present es comunica que la Mesa de contractació per a l'apertura dels sobres núm. 2 i 3, es celebrarà el proper dia 26 de setembre de 2014 a les  8,30 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm. 35,  2ª planta, de la Ciutat d'Eivissa.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 16 DE DESEMBRE DE 2014

Us comuniquem que havent-se emès informe tècnic, la Mesa es reunirà el proper dia 18 de desembre de 2014 a les 8:00 hores per efectuar la proposta d'adjudicació.

-----------------------------------------------
NOTA INFORMATIVA A 5 DE SETEMBRE DE 2014

Mitjançant la present se us comunica que s'ha procedir a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 8 de setembre de 2014 a les 9:30 hores a les dependències municipals sites al C/de Canàries núm. 35, 2º pis, de la Ciutat d'Eivissa.

-------------------------------------------------------------

Nota a 29 d'agost de 2014:
Resolució membres Mesa Contractació

Enllaç a:
· Document resolució
----------------------------------------------------


NOTA INFORMATIVA A 7 D'AGOST DE 2014:
Mitjançant Resolució de Presidència de data 7 d'agost de 2014 s'acordà ajornar la data d'obertura d'ofertes prevista pel proper dia 12 d'agost de 2014 atès que no es podrà celebrar per qüestions d'organització municipal. Una vegada fixada la nova data de la Mesa d'obertura d'ofertes, aquesta serà publicada al perfil del contractant.

Enllaç a:
· Resolució en pdf
--------------------------------------------------------------

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació. 
Termini de presentació d'ofertes: fins el dia 6 d'agost de 2014.
Data publicació BOIB: 10 de juliol de 2014

Enllaç a:
· Plec de clàusules administratives particulars
· Quadre de característiques tècniques
· Quadre de criteris d'adjudicació del contracte
· Anunci BOIB
· Documentació tècnica (.zip)

Exp. Núm. 3/11 C

“Projecte de remodelació del carrer Vista alegre”

Data formalització contracte: 20 de novembre de 2012

__________________________


ADJUDICACIÓ
Entitat:  ISLASFALTO, S.L.
- Data: 31 d'octubre de 2012
- Import: vuitanta-tres mil cent seixanta euros amb vuitanta cèntims (83.160,80 €)
 -IVA: disset mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta-set cèntims (17.463,77 €)
-Preu Total: cent mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (100.624,57 €)
-Termini formalització contracte: fins el 4 de desembre de 2012

Exp. Núm 1/13C

“Projecte de remodelació del sanejament del Passeig Vara de Rey"

Data formalització del contracte: 3 de setembre de 2013

------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: HERMANOS PARROT, S.A.
Data:  19 d'agost de 2013
Import: vuitanta-nou mil tres-cents deu euros (89.310,00 € €)
IVA: divuit mil set-cents cinquanta-cinc euros amb deu cèntims (18.755,10 €)
Preu Total: cent-vuit mil seixanta-cinc euros amb deu cèntims (108.065,10 €)
Termini formalització contracte: 16 de septembre de 2013


-------------------------------------------------------------------
Nota a 21 de març de 2013:
"A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 22 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella  al Sr. Juan Daura Escandell."


----------------------------------------------
Nota a 20 de març de 2013:
"Mitjançant la present es comunica que s'ha procedit a fixar la data de la Mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes per al proper dia 22 de març de 2013 a les 11:00 hores a les dependències municipals sites al C/ de Canàries núm 35, 2º pis, de la ciutat d'Eivissa".


--------------------------------------------------
Nota a 19 de març de 2013:
A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de documentació prevista per al dia 20 de març de 2013, s'ha acordat nomenar com a presidenta d'aquella a la Vocal de la Junta Rectora, Sra. Catalina Sansano Costa. 

Exp. Núm 2/13C

“Projecte de remodelació del Carrer Comte de Rosselló, entre el Carrer d'Annibal i la muralla"

Nota a 11 d'abril de 2013:
A la vista de l'informe emès per part del Serveis tècnics municipals, de data 27 de març de 2013, en relació a la justificació de l'oferta presentada per l'entitat Hermanos Parrot S.A., s'ha acordat  fixar la de la pertinent Mesa de contractació pel proper dia 16 d'abril de 2013 a les 10:00 hores.

A la vista de que la presidenta de la Mesa, la Sra. Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez, no estarà present a la Mesa de contractació prevista per al dia 16 d'abril de 2013, s'ha acordat nomenar com a president d'aquella al Sr. Juan Daura Escandell.

Llegeix més...

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
13
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
20