Julio 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm 5/09

 “Proyecto de iluminación de la zona verde del camino costero de Platja d’en Bossa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: cent vint mil tres-cents trenta-tres euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €)
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €)
Preu total: cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €)
Data difusió: 20/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l’entitat CITELUM IBÉRICA, S.A.
Import: Cent vint mil set-cents trenta-set euros amb quaranta cèntims (120.737,40 €).
IVA: dinou mil tres-cents disset euros amb noranta-quatre cèntims (19.317,94 €).
Preu total: Cent quaranta mil cinquanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (140.055,34 €).
Data difusió: 07/04/2009

Exp. Núm. 11/09

“Mejora de la carrera Des Gorg del T.M d’Eivissa”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
PUIG BARREDA, S.A.

Per un import de:
- dos-cents seixanta-set mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (267.571,24 €)
- IVA quaranta-dos mil vuit-cents onze euros amb quaranta cèntims (42.811,40 €)
- sent el total de tres-cents deu mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (310.382,64 €).


----------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: PUIG BARREDA, S.A.
Import: dos-cents seixanta-set mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (267.571,24 €)
IVA: quaranta-dos mil vuit-cents onze euros amb quaranta cèntims (42.811,40 €)
Preu total: tres-cents deu mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-quatre cèntims (310.382,64 €)
Data difusió: 21/05/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació s’efectuarà el proper dilluns dia 18 de maig de 2009 a les 10.45 hores.
Data difusió: 15/05/2009

-----------------------------------------------------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat.
Criteris: Varis criteris d’adjudicació.
Termini de presentació d’ofertes: fins al 3 d’abril de 2009
Data de difusió: 23/03/2009

Altres documents:
Memòria y plànols

Exp. Núm. 7/09

"Climatització Can Ventosa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA
Entitat: GASIFRED, S.L.
Import: dos-cents onze mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (211.183,56 €)
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set cèntims (33.789,37 €)
Preu total: dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents setanta-dos euros con noranta-tres cèntims (244.972,93 €)
Data difusió: 19/05/2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL
Entitat: GASIFRED, S.L.
Import: dos-cents onze mil cent vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis cèntims (211.183,56 €).
IVA: trenta-tres mil set-cents vuitanta-nou euros amb trenta-set cèntims (33.789,37 €).
Preu total: Dos-cents quaranta-quatre mil nou-cents setanta-dos euros amb noranta-tres cèntims (244.972,93 €)
Data difusió: 28/04/09

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Projecte d’adequació de les instal·lacions de climatització de Can Ventosa”

Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació d’ofertes: fins el l’1 d’abril de 2009

Exp. Núm. 6/09

“Proyecto de iluminación del estadio de fútbol de Can Misses” 

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CITELUM IBERICA, S.A.

Per un import de:
- dos-cents quatre mil cent sis euros amb noranta-cinc cèntims (204.106,95 €)
-  IVA trenta-dos mil sis-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (32.657,11 €)
- sent el total de dos-cents trenta-sis mil set-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (236.764,06 €).
Data difusió: 07/07/2009


---------------------------------------------------------------------------------------------
Adjudicació provisional a l'entitat:
CITELUM IBERICA, S.A.
Per un import de:
- Dos-cents quatre mil cent sis euros amb noranta-cinc cèntims (204.106,95 €)
- IVA trenta-dos mil sis-cents cinquanta-set euros amb onze cèntims (32.657,11 €)
- Sent el total de dos-cents trenta-sis mil set-cents seixanta-quatre euros amb sis cèntims (236.764,06 €).
Data difusió: 25/05/2009


------------------------------------------------------------------------------------
Us comuniquem que la Mesa de proposta d’adjudicació s’efectuarà el proper dilluns dia 18 de maig de 2009 a les 10.30 hores.
Data difusió: 15/05/2009

------------------------------------------------------------------------------------

Procediment: Negociat amb publicitat
Criteris: Varis criteris d’adjudicació
Termini de presentació d’ofertes: fins a l’ 1 d’abril de 2009

Exp. Núm. 24/08

“Obra Restauració Casa Broner”

Adjudicació definitiva a l’entitat:
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
Per un import de:
· Dos-cents quaranta-cinc mil sis-cents dos euros amb vint cèntims (245.602,20 €)
· IVA: Trenta-nou mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta-set cèntims (39.296.47 €)
· Sent el total de: Dos-cents vuitanta-quatre mil vuit-cents noranta-vuit euros amb seixanta-set cèntims (284.898,67 €).

Data de difusió: 21/04/2009