Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte de rehabilitació i condicionament de l'observatori astronòmic de la necròpolis des Puig des Molins"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  NAVES Y CONDUCCIONES, S.A.

- Data: 23 de juny de 2011
- Import: cent seixanta-tres mil cent vuitanta-dos euros amb setanta cèntims (163.182,70 €)
-IVA: vint-i-nou mil tres-cents setanta-dos euros amb vuitanta-vuit euros (29.372,88 €)
-Preu Total: cent noranta-dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (192.555,58 €)
-Formalització contracte: 1 de juliol de 2011
Data difusió: 21 de juliol 2011
-----------------------------------------------------

Nota a 12 de maig de 2011: "Reunida la Mesa en data 11 d'abril de 2011 per l'obertura de la proposició econòmica i atès l'informe dels Serveis tècnics municipals de data 19 d'abril de 2011, es proposà requerir a les entitats Naves y Conducciones, S.A. i Construcciones Llabrés Feliu S.L.U., per a que justificassin que tècnicament podien executar l'obra segons l'oferta presentada.

Havent-se emès informe pels serveis tècnics municipals, us comuniquem que la Mesa es reunirà el dia 16 de maig de 2011 a les 10:00 hores a les dependències municipals de l'Ajuntament d'Eivissa situades al Carrer de Canàries, nº35, Edifici Sa Colomina, per fer la seva proposta d'adjudicació."

-------------------------------------------------------
Nota a 11 de març de 2011:
ADVERTÈNCIA: Havent-se detectat errades en el projecte publicat en data 10 de març, es procedeix a la publicació del projecte correcte.

Enllaç a:
· Plec Condicions Administratives
· Memòria del projecte
· Plànols del projecte
· Boib

------------------------------------------------------------------------
Criteris: Varis criteris d'adjudicació.
Termini de presentació d'ofertes: fins el 5 d'abril de 2011.
Boib Núm. 36 de data 10 de març de 2011
Data difusió: 10 de març de 2011.