Notícies

Preguntes freqüents sobre l’Escola de Música del Patronat

OFERTA EDUCATIVA
Primers anys
– Música en família, Sensibilització i Iniciació
– Música en família, 1 h, en grups de 10 alumnes acompanyats per una persona adulta. Dirigit a infants nascuts entre el 2020 i el 2022.
– Sensibilització I, 45 minuts setmanals, en grups de 8 alumnes. Dirigit a infants nascuts el 2019.
– Sensibilització II, 45 minuts setmanals, en grups de 8 alumnes. Dirigit a infants nascuts el 2018.
– Iniciació I, 1 h setmanal, en grups de 10 alumnes. Dirigit a infants nascuts el 2017.
– Iniciació II, 1 h setmanal, en grups de 10 alumnes. Dirigit a infants nascuts el 2016.
– Iniciació III, 1 h de Llenguatge musical i 1 h de Cant coral setmanals. Dirigit a infants nascuts el 2015.

Al final d’aquest nivell l’alumnat triarà quin instrument vol tocar, tenint com a referència les recomanacions fetes pel professorat que li haurà fet el seguiment durant tot el curs d’Iniciació III, segons les seues aptituds i habilitats.

Ensenyaments Elementals
1r i 2n curs
2 h de Llenguatge musical setmanals
1/2 h d’instrument setmanal
1 h de Cant coral (obligatori per a l’alumnat de piano, optatiu per a la resta de l’alumnat)

3r i 4t curs
2 h de Llenguatge musical setmanals
1 h d’instrument setmanal
1,5 h d’agrupació instrumental a partir de 3r els instruments vent-metall i percussió
1 h d’agrupació instrumental a partir de 4t curs els instruments de corda
1 h de Cant coral (obligatori per a l’alumnat de piano, optatiu per a la resta de l’alumnat)

Ensenyaments Mitjans
5è i 6è curs
2 h Llenguatge musical setmanals
1 h d’instrument setmanal
1 h d’agrupació instrumental els instruments de corda
1,5 h d’agrupació instrumental els instruments de vent-metall i percussió
1,5 h de Cant coral (obligatori per a l’alumnat de piano, optatiu per a la resta de l’alumnat)

Assignatures optatives:
Música de cambra
Edició digital de partitures
Jazz i Música moderna
Piano complementari
Ensemble instrumental
Harmonia

Instruments:
Flauta, oboè, clarinet, saxòfon, trompa, trompeta, trombó, percurssió, piano, cant, violí, viola, violoncel, contrabaix.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023 PER A ALUMNAT DE NOVA MATRÍCULA
De l’1 al 8 de setembre
Publicació llista d’admesos 12 de setembre
Matrícula alumnat admès del 12 al 15 de setembre

MATRÍCULA CURS 2022-2023 PER A ALUMNAT JA MATRICULAT EL CURS 2021-2022
Alumnat que finalitza el curs Iniciació III (nascuts/des 2014) i canvis d’instrument:
Preinscripció: del 4 al 8 de juliol
Publicació adjudicació instruments: 18 de juliol
Matrícula: del 18 al 21 de juliol

Resta de l’alumnat
Matrícula del 4 al 15 de juliol

CRITERIS D’ADMISSIÓ
Si l’alumne/a té 1 o més familiars de primer grau matriculats al centre: 5 punts
Si l’alumne/a té pares o tutors legals que treballin al PMME en el moment en què es presenta la inscripció: 5 punts
Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en el municipi d’Eivissa: 4 punts
Quan l’alumne/a pertanyi a una família nombrosa o monoparental: 4 punts
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà per ordre de recepció de les preinscripcions. Una comissió formada per l’equip directiu del PMME supervisarà l’adjudicació de places de l’alumnat de nova matrícula.
El nombre i distribució de les places d’alumnat de nou ingrés es farà en funció de les places que quedin vacants una vegada s’hagi matriculat l’alumnat del curs 2021-2022.

TAXES ACADÈMIQUES
Música en família: residents 400 € / no residents 450 €
Iniciació i Sensibilització: residents 200 € / no residents 250 €
Assignatures grau elemental (1r a 4t curs): residents 105 € / no residents 125 €
Assignatures ensenyaments mitjans*: residents: 125 € / no residents: 145 € ( *a partir de 5è curs i assignatures optatives: Música de cambra, Música moderna, Piano complementari, Harmonia i Edició digital de partitures).
Agrupacions instrumentals: residents 50 € / no residents 60 €
(Ensembles instrumentals, Banda i Orquestra)
Cors infantil i juvenil: residents 50 € / no residents 60 € / Gratuït per a l’alumnat del Patronat

LLOC PER FER LES PREINSCRIPCIONS
Al Patronat de Música, Av. d’Ignasi Wallis, 26, ed. Can Ventosa, 1r pis.

Alumnat de nova matrícula:
Presencialment: demanant cita prèvia a partir des del dia 31 d’agost a les 15 h a la seu electrònica del Patronat de Música
Tràmit electrònic, amb clave pin o certificat electrònic a la seu electrònica del Patronat de Música a partir de les 9 h del dia 1 de setembre.
https://musica-eivissa.sedelectronica.es/info.0

Alumnat ja matriculat el curs 2021-2022:
Presencialment: demanant cita prèvia a partir del dia 20 de juny
Tràmit electrònic, amb clave pin o certificat electrònic a la seu electrònica del Patronat de Música a partir de les 9 h del dia 4 de juliol.
https://musica-eivissa.sedelectronica.es/info.0

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
– Alumnat de nova matrícula que ha estat inclòs en la llista d’admesos (en el plaç de preinscripció no s’ha d’aportar cap documentació).

Alumnat major d’edat:
DNI/NIE
Justificant de pagament
En el cas de descomptes aplicables: documentació acreditativa

Alumnat menor d’edat:
DNI/NIE del tutor o tutora
Document de identitat de l’alumne/a
Llibre de família
En el cas de descomptes aplicables: documentació acreditativa

– Alumnat ja matriculat el curs 2021-2022
Justificant de pagament.
El Patronat informarà personalment en el cas de tenir que actualitzar documentació ja presentada el curs anterior.

Log In

Create an account