• 1

Dubtes del cursEn Luis ens comenta una mica l'aspecte acadèmic actual, ja que hi ha molta gent parlant avui de si hi haurà escola en juliol o si no s'ha d'estudiar més perquè aprovarà tothom... Bé, intentarem aclarir una mica com està el tema. 

Fa un parell de setmanes vàrem parlar de la situació educativa... Avui, tot i que encara continuem en període de vacances, tornarem a parlar de la qüestió.

Continuam escoltant diferents històries que poden donar lloc a confusions, així que, després de les intervencions per part dels diferents òrgans públics, intentarem aclarir alguns punts. 

QUÈ PASSARÀ AL TERCER TRIMESTRE? PUC DEIXAR D'ESTUDIAR?

De moment estudiarem desde casa. Molta gent parla de l'aprovat general: aquest no es donarà. La Conselleria ha deixat molt clar que és primordial que es doni la major promoció possible, però això no implica un aprovat general.

El professorat compta amb les dades dels dos primers trimestres i aquest tercer es presenta com un període per reforçar. Això implica que difícilment el 3er trimestre servirà per baixar nota, sinó per pujar-la. Si no has treballat al llarg del curs, és la teva oportunitat de treballar per intentar millorar les teves notes. De totes maneres, és important que continueu estudiant, ja que el curs vinent estarà condicionat per aquesta situació. 

Recordeu que són els equips docents els que portaran a terme l'avaluació. Ells coneixen el vostre procés al llarg del curs, així que heu de contemplat aquest trimestre com una oportunitat per demostrar la vostra millora. La decisió de si aproveu o no la prendrà tot l'equip docent, que haurà de valorar de forma global. 

Podrien donar-se casos d'alumnat que promociona amb algunes matèries suspeses ( es flexibilitza el nombre de matèries suspeses) però, tenint en compte els dos primers trimestres i les condicions de cada alumne/a per fer front al confinament.

QUÈ PASSARÀ AL CURS ACADÈMIC 20/21?

El curs 20/21 serà un curs especial. Al primer trimestre, s'haurà de portar a terme una adaptació dels coneixements i competències que no s'hagin pogut treballar. Això implica una modificació del currículum (allò que apreneu) però també un seguiment individual que es portarà a terme durant aquest trimestre.

També es planteja pel curs 20/21, l'aparició de plans de reforç que es portaràn a terme al llarg del curs. Encara no s'han dissenyat, però podrien donar-se fora l'horari lectiu i podrien ser de caràcter obligatori per alumnat amb matèries suspeses. Per això, heu de continuar treballant.  

ESCOLA A L'ESTIU?

Com ja vàrem avançar, el període lectiu no s'allargarà, molta gent parla sobre l'obertura dels centres al juliol, però això no implica una pròrroga del curs.

Encara no s'ha concretat, però la idea dels consellers dels diferents territoris és oferir un reforç educatiu. No es tracta de la continuïtat amb activitats acadèmiques, sinó d'activitats de reforç que s'integraran amb activitats lúdiques, esportives i d'oci. Encara no s'han dissenyat, però de manera hipotètica, es parla de donar suport a activitats com escoles d'estiu o campaments, treballant amb altres administracions i organitzacions. 

Tot dependrà de les  condicions sanitàries, així que convé esperar per veure que passarà.

BATXILLERAT I PBAU
El calendari de 2n batx. es va modificar i s'allargà fins al 19 de juny (com la resta de cursos).
La promoció, com a la resta dels cursos, dependrà de la valoració de l'equip docent. D'aquesta manera, s'evitarà que, com succeeix normalment, hi hagi alumnat que no pugui presentar-se a les PBAU per tenir uną única matèria suspesa. Aquesta valoració "global" complementa la promoció general alș darrers cursos ESO, FP i BATX. Ara bé, el càlcul de la nota d'accés a la universitat es realitzarà de la mateixa manera.
La metodologia de les PBAU serà la mateixa, encara que, a més de modificar-se la data, s'ha modificat la prova perquè hi hagi més opcionalitat.
A la pàgina de la UIB podreu trobar les diferents modificacions que s'han donat a les proves de cadascuna de les matèries.
Com ja sabeu, les proves es portaran a terme el 7, 8 i 9 de juliol. Aquestes modificacions (de major opcionalitat) tracten de carantir certa equitat i justícia, de manera que l'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat algun contingut a classe. a continuació mostrarem les adaptacions a les proves del bloc d'accés, però podeu veure tota la
informació a
https://saga.uib.cat/arees/acces/adaptacions_pbau 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Els continguts i l'estructura de l'examen es mantenen, però augmenten les possibilitats d'elecció entre els dos models d'examen:
I. Comentari de text.
1. bloc 1 (3p)- elecció entre l'opció A o B
2. bloc 2 (2p)- elecció entre l'opció A o B
II. Qüestions de llengua.
1. sintaxis (0,8p)- elecció entre l'opció A o B
2. lèxic (0,9p)- elecció entre l'opció A o B
3. orfologia (8,8)- elecció entre l'opció A o B
III. Qüestions de literatura (2,5).
L'alumnat podrà seleccionar un dels quatre temes literaris que sumen els dos models d'examen.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
S'han convertit les precuntes sisena (bloc 3,
sociolingüística i història de la llencua) i setena
(bloc 4, literatura) en una sola pregunta de
quatre opcions (2 del bloc 3 i 2 del bloc 4) de les
quals els alumnes n'han de triar dues, sense cap
tipus de condicionament. la puntuació clobal
d'aquesta pregunta és de 4 punts: són 2 punts per
cada una de les opcions.
Les quatre opcions d'aquesta sisena pregunta 
seran les mateixes tant a l'opció A com a l'opció B de
cada model d'examen.
Els alumnes poden respondre dues preguntes sobre sociolingüística i història de la llengua, dues sobre literatura o una sobre sociolincüística i història de la llengua i una altra sobre literatura.
Exemple:
6. Heu de triar i respondre dues de les quatre opcions (4 punts):
A) Sociolincüística / història de la llengua. (2 punts).
B) Sociolingüística / història de la llengua. (2 punts).
C) Literatura (2 punts) 
D) Literatura (2 punts)

ANGLÈS
L'alumnat podrà escollir qualsevol de les 6 preguntes de les 2 opcions d'examen que s'ofereixen:
- true/false
-reading comprehension
- vocabulary
- grammar
- phonetics
- composition
En el cas que una pregunta consti de distints elements o subapartats, s'hauran de contestar tots els elements o subapartats de la pregunta escollida sense excepció. En cap cas es poden separar o
mesclar els elements o subapartats d'una pregunta entre les dues opcions.

HISTORIA D'ESPANYA
L'alumnat podrà seleccionar de manera indistinta dins cada una de les dues crans parts de l'examen (la teòrica i la pràctica) tant qüestions proposades a l'opció a com proposades a l'opció B.
Per tant, a efectes pràctics l'examen quedarà estructurat de la següent manera:
1) Part teòrica (7 punts): consistirà a desenvolupar dos temes que s'hauran de triar entre vuit. Dels vuit temes que es podran triar n'hi haurà, com a mi̇nim, dos de cada un dels tres blocs temàtics en què s'estructura la matèria.
2) Part pràctica (3 punts): l'alumne realitzarà un únic
comentari guiat. A aquest efecte, haurà de triar entre
quatre propostes, pertanyents a blocs temàtics diferents(o bẻ de quatre textos breus o bé de tres textos breus i un mapa). Les qüestions orientatives del comentari cuiat inclouran preguntes de contextualització ceneral del document i d'altres de més específiques i/o que impliquin fer una anàlisi del material.
Per veure els continguts i la selecció de mapes i textos de referència accediu a l'enllaç presentat anteriorment.

MATEMATIQUES II 
MATEMÀTIQUES APLICADES A CIÈNCIES SOCIALS
S'introdueix una única adaptació en la prova:
escollir quatre qüestions d'entre les proposades a les dues opcions A i B conjuntament.

LLATÍ II
Els alumnes podran seleccionar tant les qüestions proposades a l'opció a com les proposades a l'opció B de la manera següent:
• Qüestions obligatòries: anàlisi sintàctica i traducció d'un dels dos textos proposats. Es podrà triar entre el text de l'opció A i el de l'opció B.
• Qüestions per escollir: se n'han de contestar quatre de les deu proposades.

FONAMENTS DE L'ART II
S'hauran de contestar 3 preguntes.
Es podran contestar totes de la mateixa opció (A o B) o es podran triar preguntes de les dues opcions, però amb numeració diferent. Per exemple, no es podrà
elegir la pregunta 2 de l'opció A i la 2 de l'opció B.

· Per acabar recordeu que podeu veure la resta de matèries (les relatives al bloc d'admissió) a:
https://saga.iub.cat/arees/acces/adaptacions PBAU

Si teniu dubtes amb l'estructura de la prova i el càlcul de la nota podeu contactar amb nosaltres.

Com sempre, si teniu qualsevol dubte o pregunta; contactau-nos a:
https://instagram.com/vilajove?igshid=ta4ago69e2xi