• 1

Pensament visualEn primer lloc, recordar-vos que, si ho necessitau, podeu contactar a través de la plataforma instagram @vilajove per preguntar sobre deures i dubtes.

El taller virtual del passat dilluns 6 d'abril, el vam dedicar a continuar amb algunes pautes de cara al pròxim trimestre. Continuarem amb algunes tècniques i estratègies que poden ser d'utilitat.

 - El subratllat

 - Tècniques de síntesi:
- resum
- esquema
- mapes conceptuals
- mapes visuals

Abans de començar; "comprensió lectora", que és molt important a l'hora d'estudiar, que compteu amb una bona comprensió lectora. Si no som capaços  d'entendre allò que llegim serà impossible poder estudiar-ho posteriorment. 

Existeixen diferents estratègies per millorar la comprensió lectora, però totes passen pel mateix: llegir, llegir i llegir. No es tracta de llegir per llegir, de llegir molt i ràpid, sinó de desenvolupar la capacitat de conversar amb els textos.

EL SUBRATLLAT 

Aquesta tècnica va molt bé abans de sintetitzar la informació d'un text però, si el volum de continguts és molt grans, serà insuficient.

Els seus objectius són:
- Donar suport a la lectura
- Servir de base per la síntesi
- Ajudar a recordar el contingut 

Serveix per:
- Localitzar idees principals
- Jerarquitzar les idees

Errors a evitar:
- Subratllar abans d'una lectura completa
- Subratllar en excés (només paraules clau i no superar la quarta part del text sencer)
- Utilitzar massa colors i traços diferents.

EL RESUM

És una tècnica per sintetitzar la informació de la manera més breu possible, utilitzant un llenguatge propi. Interessa destacar en ell la idea principal, les parts que té i el tema de cadascuna d'aquestes, les opinions del autor i l'opinió pròpia.

Per fer un resum:
- Fes una lectura prèvia per captar la idea principal.
- Torna a llegir el text analitzant i captant les idees i l'organització lògica.
- Subratlla
- Redacta un text reduït explicant el que has comprés amb les teves paraules.
- Les idees han d'estar enllaçades
- Ha d'ocupar, més o menys, una quarta part de l'original.
- No pots afegir idees noves.

L'ESQUEMA

Els esquemes són representacions jeràrquiques d'un text, de la manera més concisa possible, destacant idees principals i secundàries, així com la seva estructura, i reflectint a primera vista l'estructura i les relacions de les parts d'un tema.

Per fer un esquema:
- Utilitza paraules claus o frases molt curtes sense gaires detalls (major quantitat d'informació en el menor espai)
- Usa el teu propi llenguatge
- procura que tot l'esquema estigui a un mateix espai
- diferencia els aspectes més importants a través de les formes, colors, subratllats...
- Utilitza un codi que reflecteixi les idees i les seves relacions: fletxes, claus, números, lletres...

MAPES CONCEPTUALS

Tenen com a objectiu representar les relacions significatives entre diferents conceptes.
Està format per conceptes, paraules enllaç (situades entre línies), proposicions (frases amb significat i formades per la unió de conceptes) i línies d'enllaç .

Per fer mapa conceptual:
- Llegeix i comprén el text
- Encercla els conceptes més importants
- Subratlla les paraules enllaç
- Interpreta els elements assenyalats.
- Ordena els conceptes de més generals a més específics
- Connecta els conceptes amb línies
- Revisa el mapa

MAPA VISUAL

Els mapes visuals, a diferència dels mapes conceptuals, són diagrames més flexibles que sorgeixen de mètodes més espontanis.
La relació més espontània dels conceptes permet un aprenentatge a través de formes de pensament més familiars i significatives.

Pensament visual