Erasmus i CESERASMUS + I VOLUNTARIAT CES
· Presentació Erasmus+ 2021
· Presentació Voluntariat CES 2021

 

 

 

 

NOVES LLEIS DE LLEURE I DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT. Actualitat!
La Conselleria d’Afers Socials i Esports està treballant per aprovar dues lleis que regularà l'oci i temps lliure de les Illes Balears, ara s' obri el termini per presentar esmenes i propostes (període públic d’exposició).

Els avantprojectes de llei duen per títol:
⎯ Llei de polítiques per a la joventut de les Illes Balears
⎯ Llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears
Teniu tota la documentació i els models d'esmenes a:
- Drive de documentació

Llei Integral de Joventut:
Llei 10/2006 de 26 de juliol, Integral de Joventut 2006

DECRET 23/2018, DEL 6 DE JULIOL, PEL QUE ES DESENVOLUPA PARCIALMENT LA LLEI 10/2006 ( boib. 84 del 7 de juliol de 2018)

REGLAMENT DE REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE L'ILLA D'EIVISSA. ( BOIB 40 DEL 19/03/2011)

Decret 58/2011, que regula les instalacions juvenils a les Illes Balears

Llei 1/2002 que regula el dret d'associació

Decret regulador de les activitats d'oci i temps lliure a Eivissa
http://boib.caib.es/pdf/2010017/p113.pdf

Llei 3/1998 del voluntariat de les Illes Balears
http://www.boe.es/boe/dias/1998/06/08/pdfs/A18918-18922.pdf

Llei 21/2006 de transferència de competències en matèria de Joventut:
Llei 21/2006 de transferència de competències

GUIA DEL COS EUROPEU DE LA SOLIDARITAT 2020:
· Guia en pdf

Enllaç a la web específica
https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_es

Podeu trobar més informació sobre legislació i normativa a:

· Oficina de la Joventut - Consell Insular d'Eivissa:
http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=434&language=ca&codResi=1&codMenuPN=423&codMenuSN=515&codMenuTN=628&codMenu=558

· Conselleria d'Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears:
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=3349

·  Institut Balear de la Joventut, Ibjove
http://www.caib.es/sites/ibjove/ca/institut_balear_de_la_joventut_0/?campa=yes

· Titulacions que habiliten per formar part de l’equip dirigent de les activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil de les Illes Balears 
Titulacions en pdf